Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202101

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202101

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

由于11.2.0.4和12.1.0.1及其以下版本已经停止patch更新(过了oracle服务周期),这里提供12.1.0.2及其以后版本的patch信息

19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299
19.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2021 32072711 (19.9.1.0.0) 32066676 (19.8.2.0.0) 32127230 (19.9.1.0.0) 32127175 (19.8.2.0.0)
 OCT2020 31666885 (19.8.1.0.0) 31667176 (19.7.2.0.0) 31719890 (19.8.1.0.0) 31719845 (19.7.2.0.0)
 JUL2020 31204483 (19.7.1.0.0) 31212138 (19.6.2.0.0) 31326441 (19.7.1.0.0) 31326451 (19.6.2.0.0)
 APR2020 30797938 (19.6.1.0.0) 30830913 (19.5.2.0.0) 30923276 (19.6.1.0.0) 30923448 (19.5.2.0.0)
 JAN2020 30446054 (19.5.1.0.0) 30446228 (19.4.2.0.0) 30464035 (19.5.1.0.0) 30463911 (19.4.2.0.0)
 OCT2019 30080447 (19.4.1.0.0) 30087906 (19.3.2.0.0) 30134717 (19.4.1.0.0) 30135696 (19.3.2.0.0)
18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JAN2021 (18.13.0.0.210119)  32119939  32126855  32126862
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470
18.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2021 32072459 (18.12.1.0.0) 32066686 (18.11.2.0.0) 32127237 (18.12.1.0.0) 32127180 (18.11.2.0.0)
 OCT2020 31666917 (18.11.1.0.0) 31667173 (18.10.2.0.0) 31719758 (18.11.1.0.0) 31719777 (18.10.2.0.0)
 JUL2020 31211410 (18.10.1.0.0) 31212186 (18.9.2.0.0) 31326437 (18.10.1.0.0) 31326455 (18.9.2.0.0)
 APR2020 30798089 (18.9.1.0.0) 30830887 (18.8.2.0.0) 30923313 (18.9.1.0.0) 30923359 (18.8.2.0.0)
 JAN2020 30445895 (18.8.1.0.0) 30446239(18.7.2.0.0) 30463999 (18.8.1.0.0) 30463931 (18.7.2.0.0)
 OCT2019 30080518 (18.7.1.0.0) 30087881(18.6.2.0.0) 30135098 (18.7.1.0.0) 30134851 (18.6.2.0.0)
 JUL2019 29708235 (18.6.1.0.0) 29708437(18.5.2.0.0) 29708736 (18.6.1.0.0) 29708805 (18.5.2.0.0)
 APR2019 29230887 (18.5.1.0.0) 29230809(18.4.2.0.0) 29231062 (18.5.1.0.0) 29230841 (18.4.2.0.0)
 JAN2019 28822587 (18.4.1.0.0) 28790643(18.3.2.0.0) 28833172 (18.4.1.0.0) 28833251 (18.3.1.0.0)
 OCT2018 28507480 (18.3.1.0.0) 28601267(18.2.2.0.0) 28660077 (18.3.1.0.0) 28702032 (18.2.2.0.0)
 JUL2018 28346593 (18.2.1.0.0) 28276290 (18.2.1.0.0)
12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32119931  32142294  32126871  32226491
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31668898  31740064  31720473  31720486
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31219919  31465105  31326379  31326390
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30805580  31035002  30783641  30783652
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30502018  30525838  30463660  30463673
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30133625  30268021  30133374  30133386
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29774415  29837425  29699168  29699173
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29249637  29281550  29252035  29252072
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28790651  28994068  28980102  28980109
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  28412314  NA  NA
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28440725  28412312  28689128  28689130
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  27923353  28135129  28317292  28317269
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27475613  27650410  27726453  27726454
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27001739  27162975  27010695  27010711
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26635944  26792369  26636004  26636246
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  N/A  26565082  26550033  26550314
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  25811364  26182467  26146314  26146318
12.2.0.1
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32228578 32226491  31987852
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31741641 31750094  31654782
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31312468 31305382  31210848
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30886680 30920127  30861472
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30593149 30501932  30446296
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30138470 30116802  30150416
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29757449  29708720  29832062
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29314339  29301687  29394003
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28822515  28828733  28810696
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  NA  28810550 (64bit)
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28662603  28714316  28574555
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  28163133  NA  27937914
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27674384  27468969  27426753
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27105253  27100009  27162931
 NOV2017 (12.2.0.1.171121)  NA  27010638  NA
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26710464  26737266  26758841
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  26609817  26610291  26204214
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  26123830  26133434  26204212
12.1.0.2
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + GI PSU Combo OJVM + DB Proactive BP Generic JDBC
 JAN2021 (12.1.0.2.210119)  32119956  32142066  32126886  32126899  32126908  Included in OJVM PSU
 OCT2020 (12.1.0.2.201020)  31668915  31740134  31720729  31720761  31720769  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (12.1.0.2.200714)  31219939  31465095  31326396  31326400  31326402  Included in OJVM PSU
 APR2020 (12.1.0.2.200414)  30805558  31037459  30783658  30783882  30783885  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (12.1.0.2.200114)  30502041  30671054  30463684  30463691  30463708  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (12.1.0.2.191015)  30128197  30268189  30133412  30133443  30133464  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (12.1.0.2.190716)  29774383  29837393  29699220  29699244  29699255  Included in OJVM PSU
 APR2019 (12.1.0.2.190416)  29251241  29447962  29252146  29252164  29252171  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (12.1.0.2.190115)  28790654  28994063  28980115  28980120  28980123  Included in OJVM PSU
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)   NA  28412301  NA  NA NA  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28440711  28412299  28689146  28689148  28689151  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27923320  28135126  28317232  28317214  28317206  Included in OJVM PSU
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27475603  27650403  27726471  27726478  27726492  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  27001733  27162998  27010839  27010888  27010941  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26635845  26792364  26636270  26636286  26636295  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (12.1.0.2.170814)  N/A  26182441  26550023  26550339  26550390  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  26027162  26182439  25901056  26030704  26030586  Included in OJVM PSU
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25437695  25590993  25433980  25434018  25437795  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24917972  25112498  24917069  24917916  24917987  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24315824  24591630  24433133  24433148  24436306  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23177536  23515290  23615289  23615308  23615334  23727148 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22674709  22839633  22738582  22738641  22738657  N/A
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  22139226  22311086  22191659  22191676  22378102
 OCT2015  21555660 (12.1.0.2.5)  21788394 (12.1.0.2.4)  21520444  21523260  21744313
 JUL2015  21068507 (12.1.0.2.4)  21153530 (12.1.0.2.3)  21150768  21150782  21150792
 APR2015  20415564 (12.1.0.2.3)  20391199 (12.1.0.2.2)  20834354  20834538  20834553
 JAN2015  19877336 (12.1.0.2.2)  20225938 (12.1.0.2.1)  20132434  20132450  20132462
 OCT2014 (12.1.0.2.1)  19282028  19791366  19791375  19791399
12.1.0.2
 Description  PSU  GI PSU  Proactive Bundle Patch  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 JAN2021 (12.1.0.2.210119) 31985579 32131261 32131231 32000405
 OCT2020 (12.1.0.2.201020) 31550110 31718737 31718813 31658987
 JUL2020 (12.1.0.2.200714) 31113348 31305174 31307682 31211574
 APR2020 (12.1.0.2.200414) 30700212 30805421 30805478 30861721
 JAN2020 (12.1.0.2.200114) 30340202 30464119 30464171 30455401
 OCT2019 (12.1.0.2.191015) 29918340 30070257 30070242 30049606
 JUL2019 (12.1.0.2.190716) 29494060 29698592 29698629 29831650
 APR2019 (12.1.0.2.190416) 29141015 29176115 29176139 29413116
 JAN2019 (12.1.0.2.190115) 28729169 28813884 28833531 28810679
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)  NA  NA  NA 28810544 (64bit)
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28259833  28349311  28349951  28563501
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27547329  27967747  27968010  27937907
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27338041  27468957  27486326  27440294
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  26925311  27010872  27010930  27162953
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26713565  26635815  26635880  26720785
 AUG2017(12.1.0.2.170814)  26609783  26610308  26610322  26161726
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  25755742  25901062  26022196  26161724
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25171037  25434003  25433352  25632533
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24732082  24917825  24968615  25115951
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24006101  24412235  24448103  24591642
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23054246  23273629  23273686  23530387
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22291127  22646084  22899531  22809813
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  21948354  22191349  22243551  22310559
 OCT2015  21359755 (12.1.0.2.5)  21523234 (12.1.0.2.5)  21744410 (12.1.0.2.13)  21821214 (12.1.0.2.10)
 JUL2015  20831110 (12.1.0.2.4)  20996835 (12.1.0.2.4)  21188742 (12.1.0.2.10)  21126814 (12.1.0.2.7)
 APR2015  20299023 (12.1.0.2.3)  20485724 (12.1.0.2.3)  20698050 (12.1.0.2.7)  20684004 (12.1.0.2.4)
 JAN2015  19769480 (12.1.0.2.2)  19954978 (12.1.0.2.2)  20141343 (12.1.0.2.4)  19720843 (12.1.0.2.1)
 OCT2014  19303936 (12.1.0.2.1)  19392646 (12.1.0.2.1)  19404326 (12.1.0.2.1)  N/A

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)

记录oracle安装的两个小问题(INS-30060和弹出子窗口异常)

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:记录oracle安装的两个小问题(INS-30060和弹出子窗口异常)

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

很久没有做安装的活,今天帮朋友处理安装的活遇到两个小问题,顺手记录下
1. 在linux 7.2中安装11.2.0.4在安装oui界面中弹出子窗口异常问题,如下图
20201225141012


问题原因是由于java兼容性的问题导致,不使用数据库软件自带程序,人工指定系统自带java即可
20201225140812

2. 报INS-30060错误
20201225141205

SEVERE: [FATAL] [INS-30060] Check for group existence failed.
CAUSE: Unexpected error occurred while trying to check for group existence.
ACTION: Refer to the logs or contact Oracle Support Services. 
Note for advanced users: Launch the installer by passing the following flag ''-ignoreInternalDriverError''..

出现这个问题的原因是由于开始创建了不合适的oracle用户,我删除了重建,导致uid不一致,从而使得CVU_11.2.0.3.0_oracle(及其内容)的权限不合适,从而出现该问题,删除掉/tmp下面相关目录解决

Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202010

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202010

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

 

Patchsets
12.1.0.2 (12.1.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 21419221
11.2.0.4 (11.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 13390677
11.2.0.3 (11.2.0.3.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 10404530
11.2.0.2 (11.2.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 10098816
11.1.0.7 (11.1.0.7.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 6890831
10.2.0.5 (10.2.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 8202632
A10.2.0.4 (10.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 6810189
B10.2.0.3 (10.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 5337014
10.2.0.2 (10.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4547817
10.1.0.5 (10.1.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4505133
10.1.0.4 (10.1.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4163362
10.1.0.3 (10.1.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 3761843
9.2.0.8 (9.2.0.8 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4547809
9.2.0.7 (9.2.0.7 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 4163445
9.2.0.6 (9.2.0.6 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 3948480
9.2.0.5 (ORACLE 9I DATABASE SERVER RELEASE 2 – PATCH SET 4 VERSION 9.2.0.5.0) 3501955
9.2.0.4 (9.2.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 3095277
9.2.0.3 (9.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 2761332
9.2.0.2 (9.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 2632931
9.0.1.5 (9.0.1.5 PATCHSET) 3301544
9.0.1.4 (9.0.1.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) 2517300
9.0.1.3 (9.0.1.3. PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 2271678
8.1.7.4 (8.1.7.4 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 2376472
8.1.7.3 (8.1.7.3 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 2189751
8.1.7.2 (8.1.7.2.1 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) 1909158

 

19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

 

19.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 OCT2020 31666885 (19.8.1.0.0) 31667176 (19.7.2.0.0) 31719890 (19.8.1.0.0) 31719845 (19.7.2.0.0)
 JUL2020 31204483 (19.7.1.0.0) 31212138 (19.6.2.0.0) 31326441 (19.7.1.0.0) 31326451 (19.6.2.0.0)
 APR2020 30797938 (19.6.1.0.0) 30830913 (19.5.2.0.0) 30923276 (19.6.1.0.0) 30923448 (19.5.2.0.0)
 JAN2020 30446054 (19.5.1.0.0) 30446228 (19.4.2.0.0) 30464035 (19.5.1.0.0) 30463911 (19.4.2.0.0)
 OCT2019 30080447 (19.4.1.0.0) 30087906 (19.3.2.0.0) 30134717 (19.4.1.0.0) 30135696 (19.3.2.0.0)
19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

 

18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470

 

18.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 OCT2020 31666917 (18.11.1.0.0) 31667173 (18.10.2.0.0) 31719758 (18.11.1.0.0) 31719777 (18.10.2.0.0)
 JUL2020 31211410 (18.10.1.0.0) 31212186 (18.9.2.0.0) 31326437 (18.10.1.0.0) 31326455 (18.9.2.0.0)
 APR2020 30798089 (18.9.1.0.0) 30830887 (18.8.2.0.0) 30923313 (18.9.1.0.0) 30923359 (18.8.2.0.0)
 JAN2020 30445895 (18.8.1.0.0) 30446239(18.7.2.0.0) 30463999 (18.8.1.0.0) 30463931 (18.7.2.0.0)
 OCT2019 30080518 (18.7.1.0.0) 30087881(18.6.2.0.0) 30135098 (18.7.1.0.0) 30134851 (18.6.2.0.0)
 JUL2019 29708235 (18.6.1.0.0) 29708437(18.5.2.0.0) 29708736 (18.6.1.0.0) 29708805 (18.5.2.0.0)
 APR2019 29230887 (18.5.1.0.0) 29230809(18.4.2.0.0) 29231062 (18.5.1.0.0) 29230841 (18.4.2.0.0)
 JAN2019 28822587 (18.4.1.0.0) 28790643(18.3.2.0.0) 28833172 (18.4.1.0.0) 28833251 (18.3.1.0.0)
 OCT2018 28507480 (18.3.1.0.0) 28601267(18.2.2.0.0) 28660077 (18.3.1.0.0) 28702032 (18.2.2.0.0)
 JUL2018 28346593 (18.2.1.0.0)   28276290 (18.2.1.0.0)  

 

12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31668898  31740064  31720473  31720486
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31219919  31465105  31326379  31326390
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30805580  31035002  30783641  30783652
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30502018  30525838  30463660  30463673
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30133625  30268021  30133374  30133386
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29774415  29837425  29699168  29699173
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29249637  29281550  29252035  29252072
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28790651  28994068  28980102  28980109
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  28412314  NA  NA
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28440725  28412312  28689128  28689130
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  27923353  28135129  28317292  28317269
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27475613  27650410  27726453  27726454
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27001739  27162975  27010695  27010711
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26635944  26792369  26636004  26636246
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  N/A  26565082  26550033  26550314
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  25811364  26182467  26146314  26146318

 

12.2.0.1
 Release  DB Update  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Update  GI Revision 1  GI Revision 2
 OCT2020  31741641 (12.2.0.1.201020)  31666944 (JUL2020)  31667168 (APR2020) 31750094 (12.2.0.1.201020)  31716471 (JUL2020)  31718774 (APR2020)
 JUL2020  31312468 (12.2.0.1.200714)  31199988 (APR2020)  31212219 (JAN2020) 31305382 (12.2.0.1.200714)  31326445 (APR2020)  31326459 (JAN2020)
 APR2020  30886680 (12.2.0.1.200414)  30799484 (JAN2020)  30831066 (OCT2019) 30920127 (12.2.0.1.200414)  30820944 (JAN2020)  30820785 (OCT2019)
 JAN2020  30593149 (12.2.0.1.200114)  30445968 (OCT2020)  30446254 (JUL2019) 30501932 (12.2.0.1.200114)  30464069 (OCT2019)  30463942 (JUL2019)
 OCT2019  30138470 (12.2.0.1.191015)  30087824 (JUL2019)  30087848 (APR2019) 30116802 (12.2.0.1.191015)  30135070 (JUL2019)  30134879 (APR2019)
 JUL2019  29757449 (12.2.0.1.190716)  29708381 (APR2019)  29708478 (JAN2019) 29708720 (12.2.0.1.190716)  29708786 (APR2019)  29708822 (JAN2019)
 APR2019  29314339 (12.2.0.1.190416)  29230950 (JAN2019)  29230821 (OCT2018) 29301687 (12.2.0.1.190416)  29231084 (JAN2019)  29230829 (OCT2018)
 JAN2019  28822515 (12.2.0.1.190115)  28822638 (OCT2018)  28790640 (JUL2018) 28828733 (12.2.0.1.190115)  28833185 (OCT2018)  28833258 (JUL2018)
 OCT2018  28662603 (12.2.0.1.181016)  28507553 (JUL2018)  28507749 (APR2018)  28714316 (12.2.0.1.181016)  28507693 (JUL2018)  28507711 (APR2018)
 JUL2018  28163133 (12.2.0.1.180717)  27848049 (APR2018)  27872031 (JAN2018)  NA  28251239 (APR2018)  28251142 (JAN2018)
 APR2018  27674384 (12.2.0.1.180417)  27856791 (JAN2018)  27427077 (OCT2017)  27468969 (12.2.0.1.180417)  27696736 (JAN2018)  27696758 (OCT2017)
 JAN2018  27105253 (12.2.0.1.180116)  27013510 (OCT2017)  27013506 (JUL2017)  27100009 ((12.2.0.1.180116)  27224075 (OCT2017)  27224023 (JUL2017)
 OCT2017  26710464 (12.2.0.1.171017)  26518812 (JUL2017)    26737266 (12.2.0.1.171017)  26878187 (JUL2017)  
 JUL2017  26123830 (12.2.0.1.170718)      26133434 ((12.2.0.1.170718)    

 

12.1.0.2
 Description  PSU  GI PSU  Proactive Bundle Patch  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 OCT2020 (12.1.0.2.201020) 31550110 31718737 31718813 31658987
 JUL2020 (12.1.0.2.200714) 31113348 31305174 31307682 31211574
 APR2020 (12.1.0.2.200414) 30700212 30805421 30805478 30861721
 JAN2020 (12.1.0.2.200114) 30340202 30464119 30464171 30455401
 OCT2019 (12.1.0.2.191015) 29918340 30070257 30070242 30049606
 JUL2019 (12.1.0.2.190716) 29494060 29698592 29698629 29831650
 APR2019 (12.1.0.2.190416) 29141015 29176115 29176139 29413116
 JAN2019 (12.1.0.2.190115) 28729169 28813884 28833531 28810679
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)  NA  NA  NA 28810544 (64bit)
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28259833  28349311  28349951  28563501
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27547329  27967747  27968010  27937907
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27338041  27468957  27486326  27440294
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  26925311  27010872  27010930  27162953
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26713565  26635815  26635880  26720785
 AUG2017(12.1.0.2.170814)  26609783  26610308  26610322  26161726
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  25755742  25901062  26022196  26161724
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25171037  25434003  25433352  25632533
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24732082  24917825  24968615  25115951
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24006101  24412235  24448103  24591642
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23054246  23273629  23273686  23530387
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22291127  22646084  22899531  22809813
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  21948354  22191349  22243551  22310559
 OCT2015  21359755 (12.1.0.2.5)  21523234 (12.1.0.2.5)  21744410 (12.1.0.2.13)  21821214 (12.1.0.2.10)
 JUL2015  20831110 (12.1.0.2.4)  20996835 (12.1.0.2.4)  21188742 (12.1.0.2.10)  21126814 (12.1.0.2.7)
 APR2015  20299023 (12.1.0.2.3)  20485724 (12.1.0.2.3)  20698050 (12.1.0.2.7)  20684004 (12.1.0.2.4)
 JAN2015  19769480 (12.1.0.2.2)  19954978 (12.1.0.2.2)  20141343 (12.1.0.2.4)  19720843 (12.1.0.2.1)
 OCT2014  19303936 (12.1.0.2.1)  19392646 (12.1.0.2.1)  19404326 (12.1.0.2.1)  N/A

 

12.1.0.2
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + GI PSU Combo OJVM + DB Proactive BP Generic JDBC
 OCT2020 (12.1.0.2.201020)  31668915  31740134  31720729  31720761  31720769  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (12.1.0.2.200714)  31219939  31465095  31326396  31326400  31326402  Included in OJVM PSU
 APR2020 (12.1.0.2.200414)  30805558  31037459  30783658  30783882  30783885  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (12.1.0.2.200114)  30502041  30671054  30463684  30463691  30463708  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (12.1.0.2.191015)  30128197  30268189  30133412  30133443  30133464  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (12.1.0.2.190716)  29774383  29837393  29699220  29699244  29699255  Included in OJVM PSU
 APR2019 (12.1.0.2.190416)  29251241  29447962  29252146  29252164  29252171  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (12.1.0.2.190115)  28790654  28994063  28980115  28980120  28980123  Included in OJVM PSU
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)   NA  28412301  NA  NA NA  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28440711  28412299  28689146  28689148  28689151  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27923320  28135126  28317232  28317214  28317206  Included in OJVM PSU
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27475603  27650403  27726471  27726478  27726492  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  27001733  27162998  27010839  27010888  27010941  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26635845  26792364  26636270  26636286  26636295  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (12.1.0.2.170814)  N/A  26182441  26550023  26550339  26550390  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  26027162  26182439  25901056  26030704  26030586  Included in OJVM PSU
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25437695  25590993  25433980  25434018  25437795  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24917972  25112498  24917069  24917916  24917987  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24315824  24591630  24433133  24433148  24436306  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23177536  23515290  23615289  23615308  23615334  23727148 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22674709  22839633  22738582  22738641  22738657  

 

 

N/A

 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  22139226  22311086  22191659  22191676  22378102
 OCT2015  21555660 (12.1.0.2.5)  21788394 (12.1.0.2.4)  21520444  21523260  21744313
 JUL2015  21068507 (12.1.0.2.4)  21153530 (12.1.0.2.3)  21150768  21150782  21150792
 APR2015  20415564 (12.1.0.2.3)  20391199 (12.1.0.2.2)  20834354  20834538  20834553
 JAN2015  19877336 (12.1.0.2.2)  20225938 (12.1.0.2.1)  20132434  20132450  20132462
 OCT2014 (12.1.0.2.1)  19282028    19791366  19791375  19791399
12.1.0.1
Description PSU GI PSU Bundle Patch
A B Windows 64 bit Windows 32 bit
JUL2016 (12.1.0.1.160719) 23054354 23273935 23273958 23530410
APR2016 (12.1.0.1.160419) 22291141 22654153 22654166 22839614
JAN2016 (12.1.0.1.160119) 21951844 22191492 22191511 22494866
OCT2015 21352619(12.1.0.1.9) 21551666(12.1.0.1.9) 21551685(12.1.0.1.9) 21744907 (12.1.0.1.21)
JUL2015 20831107(12.1.0.1.8) 20996901(12.1.0.1.8) 20996911(12.1.0.1.8) 21076681 (12.1.0.1.20)
APR2015 20299016(12.1.0.1.7) 20485762(12.1.0.1.7) 19971331(12.1.0.1.7) 20558101 (12.1.0.1.18)
JAN2015 19769486(12.1.0.1.6) 19971324(12.1.0.1.6) 19971331(12.1.0.1.6) 20160748 (12.1.0.1.16)
OCT2014 19121550(12.1.0.1.5) 19392372(12.1.0.1.5) 19392451(12.1.0.1.5) 19542943 (12.1.0.1.14)
JUL2014 18522516(12.1.0.1.4) 18705901(12.1.0.1.4) 18705972(12.1.0.1.4) 19062327 (12.1.0.1.11)
APR2014 18031528(12.1.0.1.3) 18139660(12.1.0.1.3) 18413105(12.1.0.1.3) 18448604 (12.1.0.1.7)
JAN2014 17552800(12.1.0.1.2) 17735306 (12.1.0.1.2) 17977915 (12.1.0.1.3)
OCT2013 17027533(12.1.0.1.1) 17272829 (12.1.0.1.1) 17363796(12.1.0.1.1) 17363795(12.1.0.1.1)

 

 

11.2.0.4
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + DB SPU  Combo OJVM + GI PSU  Generic JDBC
 OCT2020 (11.2.0.4.201020)  31668908  31740195  31720776  31720810  31720783  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (11.2.0.4.200714)  31219953  31169933  31326405  31326415  31326410  Included in OJVM PSU
 APR2020 (11.2.0.4.200414)  30805543  31169933  30783889  30783899  30783890  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (11.2.0.4.200114)  30503372  30671044  30463718  30463749  30463729  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (11.2.0.4.191015)  30132974  30268157  30133482  30133547  30133506  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (11.2.0.4.190716)  29610422  30012911  29699294  N/A  29699309  Included in OJVM PSU
 APR2019 (11.2.0.4.190416)  29251270  29447971  29252186  N/A  29252208  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (11.2.0.4.190115)  28790660  28994059  28980129  28980145  28980134  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (11.2.0.4.181016)  28440700  28412269  28689165  28689160  28689170  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (11.2.0.4.180717)  27923163  28416098  28317183  28317175  28317141  Included in OJVM PSU
 APR2018 (11.2.0.4.180417)  27475598  27650399  27726500  27726497  27726505  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (11.2.0.4.180116)  26925532  27163009  27011017  27010991  27282436  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (11.2.0.4.171017)  26635834  26792358  26636031  26636315  26636028  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (11.2.0.4.170814)  N/A  26182427  26568865  N/A  26550684  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (11.2.0.4.170718)  26027154  26182425  26031209  26031190  26030870  Included in OJVM PSU
 APR2017 (11.2.0.4.170418)  25434033  25590979  25440428  25476166  25440422  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (11.2.0.4.170117)  24917954  25043019  24918033  25367810  24918228  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (11.2.0.4.161018)  24315821  24591637  24436313  24433791  24436346  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (11.2.0.4.160719)  23177551  23515277  23615392  23615381  23615403  23727132 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (11.2.0.4.160419)  22674697  22839614  22738777  22738732  22738793  

 

Included in OJVM PSU

 JAN2016 (11.2.0.4.160119)  22139245  22311053  22378146  22378121  22378167
 OCT2015 (11.2.0.4.5)  21555791  21788344  21744343  21744335  21744348
 JUL2015 (11.2.0.4.4)  21068539  21153498  21150851  21150829  21150864
 APR2015 (11.2.0.4.3)  20406239  20225988  20834611  20834597  20834621
 JAN2015 (11.2.0.4.2)  19877440  20225982  20132580  20132517  20132615
 OCT2014 (11.2.0.4.1)  19282021  19799291  19791364  19791358  19791420  19852360
11.2.0.4
 Description  PSU  SPU(CPU)  GI PSU  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 OCT2020 (11.2.0.4.201020)  31537677  31834759 31718723 31659823
 JUL2020 (11.2.0.4.200714)  31103343  31338362 31305209 31169916
 APR2020 (11.2.0.4.200414)  30670774  31010960 30805461 31169916
 JAN2020 (11.2.0.4.200114)  30298532  30559616 30501155 30502376
 OCT2019 (11.2.0.4.191015)  29913194  N/A 30070097 30151661
 JUL2019 (11.2.0.4.190716)  29497421  N/A 29698727 29596609
 APR2019 (11.2.0.4.190416)  29141056 28790634 29255947 29218820
 JAN2019 (11.2.0.4.190115)  28729262 28790634 28813878  28761877
 OCT2018 (11.2.0.4.181016)  28204707  28364007  28429134  28265827
 JUL2018 (11.2.0.4.180717)  27734982  27870645  27967757  27695940
 APR2018 (11.2.0.4.180417)  27338049  26474853  27475913  27381640
 JAN2018 (11.2.0.4.180116)  26925576  N/A  27107360  27162965
 OCT2017 (11.2.0.4.171017)  26392168  26474853  26635745  26581376
 AUG2017 (11.2.0.4.170814)  26609445  N/A  26610246  26194138
 JUL2017 (11.2.0.4.170718)  25869727  25879656  26030799  26194136
 APR2017 (11.2.0.4.170418)  24732075  25369547  25476126  25632525
 JAN2017  N/A  N/A  N/A  N/A
 OCT2016 (11.2.0.4.161018)  24006111  24433711  24436338  24591646
 JUL2016 (11.2.0.4.160719)  23054359  23177648  23274134  23530402
 APR2016 (11.2.0.4.160419)  22502456  22502493  22646198  22839608
 JAN2016 (11.2.0.4.160119)  21948347  21972320  22191577  22310544
 OCT2015  21352635 (11.2.0.4.8)  21352646  21523375 (11.2.0.4.8)  21821802 (11.2.0.4.20)
 JUL2015  20760982 (11.2.0.4.7)  20803583  20996923 (11.2.0.4.7)  21469106 (11.2.0.4.18)
 APR2015  20299013 (11.2.0.4.6)  20299015  20485808 (11.2.0.4.6)  20544696 (11.2.0.4.15)
 JAN2015  19769489 (11.2.0.4.5)  19854503  19955028 (11.2.0.4.5)  20127071 (11.2.0.4.12)
 OCT2014  19121551 (11.2.0.4.4)  19271443  19380115 (11.2.0.4.4)  19651773 (11.2.0.4.10)
 JUL2014  18522509 (11.2.0.4.3)  18681862  18706472 (11.2.0.4.3)  18842982 (11.2.0.4.7)
 APR2014  18031668 (11.2.0.4.2)  18139690  18139609 (11.2.0.4.2)  18296644 (11.2.0.4.4)
 JAN2014  17478514 (11.2.0.4.1)  17551709  N/A  17987366 (11.2.0.4.1)

 

 

11.2.0.3
Description PSU SPU(CPU) GI PSU Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit)
JUL2015 20760997 (11.2.0.3.15) 20803576 20996944 (11.2.0.3.15) 21104036 21104035
APR2015 20299017 (11.2.0.3.14) 20299010 20485830 (11.2.0.3.14) 20420395 20420394
JAN2015 19769496 (11.2.0.3.13) 19854461 19971343 (11.2.0.3.13) 20233168 20233167
OCT2014 19121548 (11.2.0.3.12) 19271438 19440385 (11.2.0.3.12) 19618575 19618574
JUL2014 18522512 (11.2.0.3.11) 18681866 18706488 (11.2.0.3.11) 18940194 18940193
APR2014 18031683 (11.2.0.3.10) 18139695 18139678 (11.2.0.3.10) 18372244 18372243
JAN2014 17540582 (11.2.0.3.9) 17478415 17735354 (11.2.0.3.9) 18075406 17906981
OCT2013 16902043 (11.2.0.3.8) 17082364 17272731 (11.2.0.3.8) 17363850 17363844
JUL2013 16619892 (11.2.0.3.7) 16742095 16742216 (11.2.0.3.7) 16803775 16803774
APR2013 16056266 (11.2.0.3.6) 16294378 16083653 (11.2.0.3.6) 16345834 16345833
JAN2013 14727310 (11.2.0.3.5) 14841409 14727347 (11.2.0.3.5) 16042648 16042647
OCT2012 14275605 (11.2.0.3.4) 14390252 14275572 (11.2.0.3.4) 14613223 14613222
JUL2012 13923374 (11.2.0.3.3) 14038787 13919095 (11.2.0.3.3) 14223718 14223717
APR2012 13696216 (11.2.0.3.2) 13632717 13696251 (11.2.0.3.2) 13885389 13885388
JAN2012 13343438 (11.2.0.3.1) 13466801 13348650 (11.2.0.3.1) 13413168 13413167

 

11.2.0.2
Description PSU SPU(CPU) GI PSU Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit)
OCT2013 17082367 (11.2.0.2.12) 17082375 17272753 (11.2.0.2.12) 17363838 17363837
JUL2013 16619893 (11.2.0.2.11) 16742100 16742320 (11.2.0.2.11) 16345852 16345851
APR2013 16056267 (11.2.0.2.10) 16294412 16166868 (11.2.0.2.10) 16345846 16345845
JAN2013 14727315 (11.2.0.2.9) 14841437 14841385 (11.2.0.2.9) 16100399 16100398
OCT2012 14275621 (11.2.0.2.8) 14390377 14390437 (11.2.0.2.8) 14672268 14672267
JUL2012 13923804 (11.2.0.2.7) 14038791 14192201 (11.2.0.2.7) 14134043 14134042
APR2012 13696224 (11.2.0.2.6) 13632725 13696242 (11.2.0.2.6) 13697074 13697073
JAN2012 13343424 (11.2.0.2.5) 13343244 13653086 (11.2.0.2.5) 13413155 13413154
OCT2011 12827726 (11.2.0.2.4) 12828071 12827731 (11.2.0.2.4) 13038788 13038787
JUL2011 12419331 (11.2.0.2.3) 12419321 12419353 (11.2.0.2.3) 12714463 12714462
APR2011 11724916 (11.2.0.2.2) 11724984 12311357 (11.2.0.2.2) 11896292 11896290
JAN2011 10248523 (11.2.0.2.1) N/A N/A 10432053 10432052

 

11.2.0.1
Description PSU CPU Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit)
JUL2011 12419378 (11.2.0.1.6) 12419278 12429529 12429528
APR2011 11724930 (11.2.0.1.5) 11724991 11731176 11883240
JAN2011 10248516 (11.2.0.1.4) 10249532 10432045 10432044
OCT2010 9952216 (11.2.0.1.3) 9952260 10100101 10100100
JUL2010 9654983 (11.2.0.1.2) 9655013 9736865 9736864
APR2010 9352237 (11.2.0.1.1) 9369797 N/A N/A

 

10.2.0.5
Description PSU SPU(CPU) Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JUL2015 20299014(10.2.0.5.19) 20299021 20420387 20420386 N/A
APR2015 N/A N/A N/A N/A N/A
JAN2015 19769505(10.2.0.5.18) 19854436 20126868 20126867 N/A
OCT2014 19274523(10.2.0.5.17) 19274521 19618565 19618563 N/A
JUL2014 18522511(10.2.0.5.16) 18681879 18940198 18940196 N/A
APR2014 18031728(10.2.0.5.15) 18139709 18372261 18372259 N/A
JAN2014 17465584(10.2.0.5.14) 17551414 17906974 17906972 N/A
OCT2013 17082365(10.2.0.5.13) 17082371 N/A 17363822 N/A
JUL2013 16619894(10.2.0.5.12) 16742123 16803782 16803780 16803781
APR2013 16056270(10.2.0.5.11) 16270946 16345857 16345855 16345856
JAN2013 14727319(10.2.0.5.10) 14841459 15848062 15848060 15848061
OCT2012 14275629(10.2.0.5.9) 14390396 14553358 14553356 14553357
JUL2012 13923855(10.2.0.5.8) 14038805 14134053 14134051 14134052
APR2012 13632743(10.2.0.5.7) 13632738 13654815 13654814 13870404
JAN2012 13343471(10.2.0.5.6) 13343467 13460968 13460967 N/A
OCT2011 12827745(10.2.0.5.5) 12828105 N/A 12914911 N/A
JUL2011 12419392(10.2.0.5.4) 12419258 12429524 12429523 N/A
APR2011 11724962(10.2.0.5.3) 11725006 12328269 12328268 N/A
JAN2011 10248542(10.2.0.5.2) 10249537 10352673 10352672 N/A
OCT2010 9952230(10.2.0.5.1) 9952270 10099855 10058290 N/A

 

10.2.0.4
Description PSU SPU(CPU) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JUL2013 16619897 (10.2.0.4.17) 16742253 N/A N/A N/A
APR2013 16056269 (10.2.0.4.16) 16270931 N/A N/A N/A
JAN2013 14736542 (10.2.0.4.15) 14841471 N/A N/A N/A
OCT2012 14275630 (10.2.0.4.14) 14390410 N/A N/A N/A
JUL2012 13923851 (10.2.0.4.13) 14038814 N/A N/A N/A
APR2012 12879933 (10.2.0.4.12) 12879926 13928775 13928776 N/A
JAN2012 12879929 (10.2.0.4.11) 12879912 13654060 N/A N/A
OCT2011 12827778 (10.2.0.4.10) 12828112 12914908 12914910 12914909
JUL2011 12419397 (10.2.0.4.9) 12419249 12429519 12429521 12429520
APR2011 11724977 (10.2.0.4.8) 11725015 12328501 12328503 12328502
JAN2011 10248636 (10.2.0.4.7) 10249540 10349197 10349200 10349198
OCT2010 9952234 (10.2.0.4.6) 9952272 10084980 10084982 10084981
JUL2010 9654991 (10.2.0.4.5) 9655017 9777076 9777078 9777077
APR2010 9352164 (10.2.0.4.4) 9352191 9393548 9393550 9393549
JAN2010 9119284 (10.2.0.4.3) 9119226 9169457 9169460 9169458
OCT2009 8833280 (10.2.0.4.2) 8836308 8880857 8880861 8880858
JUL2009 8576156 (10.2.0.4.1) 8534387 8559466 8559467 8541782
APR2009 N/A 8290506 8307237 8307238 8333678
JAN2009 N/A 7592346 7584866 7584867 N/A
OCT2008 N/A 7375644 7386320 7386321 N/A
JUL2008 N/A 7150470 7218676 7218677 N/A

 

10.2.0.3
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium) Bundle Patch (Windows 64bit)
JAN2009 7592354 7631956 7631958 7631957
OCT2008 7369190 7353782 7353784 7353785
JUL2008 7150622 7252496 7252497 7252498
APR2008 6864068 6867054 6867055 6867056
JAN2008 6646853 6637237 6637238 6637239
OCT2007 6394981 6430171 6430173 6430174
JUL2007 6079591 6116131 6038242 6116139
APR2007 5901891 5948242 5916262 5948243
JAN2007 5881721 5846376 5846377 5846378

 

10.2.0.2
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JAN2009 7592355 N/A N/A N/A
OCT2008 7375660 N/A N/A N/A
JUL2008 7154083 N/A N/A N/A
APR2008 6864071 N/A N/A N/A
JAN2008 6646850 N/A N/A N/A
OCT2007 6394997 6397028 6397030 6397029
JUL2007 6079588 6013105 6013121 6013118
APR2007 5901881 5912173 5912179 5912176
JAN2007 5689957 5716143 5699839 5699824
OCT2006 5490848 5502226 5500921 5500894
JUL2006 5225799 5251025 5251028 5251026
APR2006 5079037 5140461 5140567 5140508

 

10.2.0.1
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows 64bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
APR2007 5901880 N/A N/A N/A
JAN2007 5689937 5695784 5695786 5695785
OCT2006 5490846 5500927 5500954 5500951
JUL2006 5225798 5239698 5239701 5239699
APR2006 5049080 5059238 5059261 5059251
JAN2006 4751931 4751539 4770480 4751549

 

10.1.0.5
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JAN2012 13343482 13413002 13413003
OCT2011 12828135 12914905 12914906
JUL2011 12419228 12429517 12429518
APR2011 11725035 11731119 11731120
JAN2011 N/A N/A N/A
OCT2010 9952279 10089559 10089560
JUL2010 9655023 9683651 9683652
APR2010 9352208 9390288 9390289
JAN2010 9119261 9187104 9187105
OCT2009 8836540 8785211 8785212
JUL2009 8534394 8656224 8656226
APR2009 8290534 8300356 8300360
JAN2009 7592360 7486619 7586049
OCT2008 7375686 7367493 7367494
JUL2008 7154097 7047034 7047037
APR2008 6864078 6867107 6867108
JAN2008 6647005 6637274 6637275
OCT2007 6395024 6408393 6408394
JUL2007 6079585 6115804 6115818
APR2007 5901877 5907304 5907305
JAN2007 5689908 5716295 5634747
OCT2006 5490845 5500883 5500885
JUL2006 5225797 5251148 5251140
APR2006 5049074 5057606 5057609
JAN2006 4751932 4882231 4882236

 

10.1.0.4
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
APR2007 5901876 5909871 5909879
JAN2007 5689894 5695771 5695772
OCT2006 5490844 5500878 5500880
JUL2006 5225796 5239736 5239737
APR2006 5049067 5059200 5059227
JAN2006 4751928 4751259 4745040
OCT2005 4567866 4579182 4579188
JUL2005 4392423 4440706 4404600
APR2005 4210374 4287619 4287611

 

10.1.0.3
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JAN2007 5923277 N/A N/A
OCT2006 5566825 N/A N/A
JUL2006 5435164 N/A N/A
APR2006 5158022 N/A N/A
JAN2006 4751926 4741077 4741084
OCT2005 4567863 4567518 4567523
JUL2005 4392409 4389012 4389014
APR2005 4193286 4269715 4158888
JAN2005 4003062 4074232 3990812

 

10.1.0.2
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
APR2005 4193293 4181849 4213305
JUL2005 4400766 4388944 4388948
JAN2005 4003051 4104364 4083038

 

9.2.0.8
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JUL2010 9655027 9683644 9683645
APR2010 9352224 9390286 N/A
JAN2010 9119275 9187106 N/A
OCT2009 8836758 8785185 8785186
JUL2009 8534403 8427417 8427418
APR2009 8290549 8300340 8300346
JAN2009 7592365 7703210 7703212
OCT2008 7375695 7394394 7394402
JUL2008 7154111 7047026 7047029
APR2008 6864082 6867138 6867139
JAN2008 6646842 6637265 6637266
OCT2007 6395038 6417013 6417014
JUL2007 6079582 6130293 6130295
APR2007 5901875 5916268 5916275
JAN2007 N/A N/A N/A
OCT2006 5490859 5652380 5639519

 

9.2.0.7
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JUL2007 6079579 6146759 6146748
APR2007 5901872 5907274 5907275
JAN2007 5689875 5654905 5654909
OCT2006 5490841 5500873 5500874
JUL2006 5225794 5250980 5250981
APR2006 5049060 5064365 5064364
JAN2006 4751923 4751528 4741074
OCT2005 4567854 4579590 4579599
JUL2005 4547566 N/A N/A

 

9.2.0.6
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
OCT2006 5490840 5500865 5500871
JUL2006 5225793 5239794 5239793
APR2006 5049051 5059614 5059615
JAN2006 4751921 4751261 4751262
OCT2005 4567846 4579093 4579097
JUL2005 4392392 4445852 4401917
APR2005 4193295 4269928 4213298

 

9.2.0.5
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
OCT2006 5689708 N/A N/A
JUL2006 5435138 N/A N/A
APR2006 5219762 N/A N/A
OCT2005 4560421 N/A N/A
JUL2005 4392256 4387563 4391819
APR2005 4193299 4195791 4214192
JAN2005 4003006 4104374 3990809

 

9.2.0.4
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit) Bundle Patch (Windows Itanium)
JAN2005 4002994 4104369 4083202

 

8.1.7.4
Description CPU (Unix/Linux) Bundle Patch (Windows 32bit)
JAN2007 5689799 5686514
OCT2006 5490835 5496067
JUL2006 5225788 5236412
APR2006 5045247 5057601
JAN2006 4751906 4751570
OCT2005 4560405 4554818
JUL2005 4392446 4437058
APR2005 4193312 4180163
JAN2005 4002909 3921893

 参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (文档 ID 2118136.2)

数据库升级遭遇ORA-04063: package body “SYS.DBMS_SQLTUNE”

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:数据库升级遭遇ORA-04063: package body “SYS.DBMS_SQLTUNE”

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

数据库从11.2.0.2升级到11.2.0.4,遇到一下错误

Oracle Database 11.2 Post-Upgrade Status Tool      08-21-2020 20:43:36
.
Component                Current   Version   Elapsed Time
Name                  Status    Number   HH:MM:SS
.
Oracle Server
.  ORA-04063: package body "SYS.DBMS_SQLTUNE" 有错误
.  ORA-06508: PL/SQL: 无法找到正在调用 : "SYS.DBMS_SQLTUNE" 的程序单元
.  ORA-06512: 在 line 8
.                    INVALID   11.2.0.4.0 00:07:28
JServer JAVA Virtual Machine
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:01:45
Oracle Workspace Manager
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:20
OLAP Analytic Workspace
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:35
OLAP Catalog
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:57
Oracle OLAP API
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:12
Oracle Enterprise Manager
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 6
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 5
.  SP2-1506: START, @ 或 @@ 命令没有参数
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 5
.  SP2-1506: START, @ 或 @@ 命令没有参数
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 5
.  SP2-1506: START, @ 或 @@ 命令没有参数
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 5
.  SP2-1506: START, @ 或 @@ 命令没有参数
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 5
.  SP2-1506: START, @ 或 @@ 命令没有参数
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 5
.  SP2-1506: START, @ 或 @@ 命令没有参数
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.  ORA-06512: 在 line 5
.  SP2-1506: START, @ 或 @@ 命令没有参数
.  ORA-01422: 实际返回的行数超出请求的行数
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:24
Oracle XDK
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:16
Oracle Text
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:33
Oracle XML Database
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:01:21
Oracle Database Java Packages
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:05
Oracle Multimedia
.  ORA-04063: package body "SYS.DBMS_SQLTUNE" 有错误
.  ORA-06508: PL/SQL: 无法找到正在调用 : "SYS.DBMS_SQLTUNE" 的程序单元
.  ORA-06512: 在 "SYS.UTL_RECOMP", line 865
.  ORA-06512: 在 "SYS.UTL_RECOMP", line 878
.  ORA-06512: 在 line 1
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:53
Spatial
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:03:25
Oracle Expression Filter
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:08
Oracle Rules Manager
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:06
Oracle Application Express
.                     VALID   3.2.1.00.10
Final Actions
.                                00:00:00
Total Upgrade Time: 00:18:38

PL/SQL 过程已成功完成。

查询mos发现类似解决方案

SQL> select owner, object_name, object_type, status from dba_objects where object_name = 'DBMS_STATS';

OWNER             OBJECT_NAME
                    OBJECT_TYPE     STATUS
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ------------------- -------
SYS              DBMS_STATS
                    PACKAGE       VALID
SYS              DBMS_STATS
                    PACKAGE BODY    VALID
PUBLIC             DBMS_STATS
                    SYNONYM       VALID

SQL> select owner, object_name, object_type, status from dba_objects where object_name = 'DBMS_SQLTUNE'
 2 /

OWNER             OBJECT_NAME
                    OBJECT_TYPE     STATUS
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ------------------- -------
SYS              DBMS_SQLTUNE
                    PACKAGE       VALID
SYS              DBMS_SQLTUNE
                    PACKAGE BODY    INVALID
PUBLIC             DBMS_SQLTUNE
                    SYNONYM       INVALID

SQL> alter package DBMS_SQLTUNE compile body;

警告: 更改的包体带有编译错误。

SQL> show error;
PACKAGE BODY DBMS_SQLTUNE 出现错误:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
0/0   PLS-00801: 内部错误 [phdite:node kind]
10210/5 PL/SQL: ORA-01775: 同义词的循环链
10210/5 PL/SQL: SQL Statement ignored
13917/7 PL/SQL: Statement ignored
16995/5 PL/SQL: SQL Statement ignored
17060/12 PL/SQL: ORA-01775: 同义词的循环链
17657/7 PL/SQL: Statement ignored
17660/31 PLS-00231: 函数 'SQLERRM' 不能在 SQL 中使用
19718/5 PL/SQL: SQL Statement ignored
19718/12 PL/SQL: ORA-01775: 同义词的循环链
19782/5 PL/SQL: Statement ignored

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
19782/17 PLS-00231: 函数 'BUILD_SQL_DETAIL_XML' 不能在 SQL 中使用
SQL> select owner, object_name, object_type, status from dba_objects where object_name = 'XMLCONCAT';

OWNER
------------------------------
OBJECT_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
OBJECT_TYPE     STATUS
------------------- -------
PUBLIC
XMLCONCAT
SYNONYM       VALID


SQL> drop public synonym XMLCONCAT;

同义词已删除。

SQL> alter package DBMS_SQLTUNE compile body;

程序包体已变更。

重新跑升级脚本catupgrd.sql,一切正常

Oracle Database 11.2 Post-Upgrade Status Tool      08-21-2020 21:08:31
.
Component                Current   Version   Elapsed Time
Name                  Status    Number   HH:MM:SS
.
Oracle Server
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:06:44
JServer JAVA Virtual Machine
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle Workspace Manager
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
OLAP Analytic Workspace
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
OLAP Catalog
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle OLAP API
.                     VALID   11.2.0.4.0
Oracle Enterprise Manager
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle XDK
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle Text
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle XML Database
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle Database Java Packages
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle Multimedia
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Spatial
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle Expression Filter
.                     VALID   11.2.0.4.0 00:00:00
Oracle Rules Manager
.                     VALID   11.2.0.4.0
Oracle Application Express
.                     VALID   3.2.1.00.10
Final Actions
.                                00:00:00
Total Upgrade Time: 00:06:51

PL/SQL 过程已成功完成。

参考解决方案:Upgrade From 10G To 11G Fails On Dbms_sqltune : ORA-04063: Package Body “SYS.DBMS_SQLTUNE” Has Errors (Doc ID 1271490.1)
DBMS_STATS , DBMS_SQLTUNE_INTERNAL , DBMS_SQLTUNE Package Can Not be Recompiled during/After Upgrade reporting “ORA-04063″ , “ORA-06508″ . “ORA-06512″ (Doc ID 761961.1)

Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202007

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202007

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

 

Patchsets

12.1.0.2 (12.1.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

21419221

11.2.0.4 (11.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

13390677

11.2.0.3 (11.2.0.3.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

10404530

11.2.0.2 (11.2.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

10098816

11.1.0.7 (11.1.0.7.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

6890831

10.2.0.5 (10.2.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

8202632

A10.2.0.4 (10.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

6810189

B10.2.0.3 (10.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

5337014

10.2.0.2 (10.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

4547817

10.1.0.5 (10.1.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

4505133

10.1.0.4 (10.1.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

4163362

10.1.0.3 (10.1.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

3761843

9.2.0.8 (9.2.0.8 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

4547809

9.2.0.7 (9.2.0.7 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

4163445

9.2.0.6 (9.2.0.6 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

3948480

9.2.0.5 (ORACLE 9I DATABASE SERVER RELEASE 2 – PATCH SET 4 VERSION 9.2.0.5.0)

3501955

9.2.0.4 (9.2.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

3095277

9.2.0.3 (9.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

2761332

9.2.0.2 (9.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

2632931

9.0.1.5 (9.0.1.5 PATCHSET)

3301544

9.0.1.4 (9.0.1.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER)

2517300

9.0.1.3 (9.0.1.3. PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER)

2271678

8.1.7.4 (8.1.7.4 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER)

2376472

8.1.7.3 (8.1.7.3 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER)

2189751

8.1.7.2 (8.1.7.2.1 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER)

1909158

 

19.0.0.0

 Release

 DB Revision 1

 DB Revision 2

 GI Revision 1

 GI Revision 2

 JUL2020

31204483 (19.7.1.0.0)

31212138 (19.6.2.0.0)

31326441 (19.7.1.0.0)

31326451 (19.6.2.0.0)

 APR2020

30797938 (19.6.1.0.0)

30830913 (19.5.2.0.0)

30923276 (19.6.1.0.0)

30923448 (19.5.2.0.0)

 JAN2020

30446054 (19.5.1.0.0)

30446228 (19.4.2.0.0)

30464035 (19.5.1.0.0)

30463911 (19.4.2.0.0)

 OCT2019

30080447 (19.4.1.0.0)

30087906 (19.3.2.0.0)

30134717 (19.4.1.0.0)

30135696 (19.3.2.0.0)

 

19.0.0.0

 Description

 OJVM Update

 OJVM + DB Update

 OJVM + GI Update

 JUL2020 (19.8.0.0.200714)

 31219897

 31326362

 31326369

 APR2020 (19.7.0.0.200414)

 30805684

 30783543

 30783556

 JAN2020 (19.6.0.0.200114)

 30484981

 30463595

 30463609

 OCT2019 (19.5.0.0.191015)

 30128191

 30133124

 30133178

 JUL2019 (19.4.0.0.190716)

 29774421

 29699079

 29699097

 APR2019 (19.3.0.0.190416)

 29548437

 29621253

 29621299

 

18.0.0.0

 Release

 DB Revision 1

 DB Revision 2

 GI Revision 1

 GI Revision 2

 JUL2020

31211410(18.10.1.0.0)

31212186 (18.9.2.0.0)

31326437 (18.10.1.0.0)

31326455 (18.9.2.0.0)

 APR2020

30798089 (18.9.1.0.0)

30830887 (18.8.2.0.0)

30923313 (18.9.1.0.0)

30923359 (18.8.2.0.0)

 JAN2020

30445895 (18.8.1.0.0)

30446239(18.7.2.0.0)

30463999 (18.8.1.0.0)

30463931 (18.7.2.0.0)

 OCT2019

30080518 (18.7.1.0.0)

30087881(18.6.2.0.0)

30135098 (18.7.1.0.0)

30134851 (18.6.2.0.0)

 JUL2019

29708235 (18.6.1.0.0)

29708437(18.5.2.0.0)

29708736 (18.6.1.0.0)

29708805 (18.5.2.0.0)

 APR2019

29230887 (18.5.1.0.0)

29230809(18.4.2.0.0)

29231062 (18.5.1.0.0)

29230841 (18.4.2.0.0)

 JAN2019

28822587 (18.4.1.0.0)

28790643(18.3.2.0.0)

28833172 (18.4.1.0.0)

28833251 (18.3.1.0.0)

 OCT2018

28507480 (18.3.1.0.0)

28601267(18.2.2.0.0)

28660077 (18.3.1.0.0)

28702032 (18.2.2.0.0)

 JUL2018

28346593 (18.2.1.0.0)

 

28276290 (18.2.1.0.0)

 

 

18.0.0.0

 Description

 OJVM Update

 OJVM + DB Update

 OJVM + GI Update

 JUL2020  (18.11.0.0.200714)

 31219909

 31326374

 31326376

 APR2020 (18.10.0.0.200414)

 30805598

 30783603

 30783607

 JAN2020 (18.9.0.0.200114)

 30501926

 30463620

 30463635

 OCT2019 (18.8.0.0.191015)

 30133603

 30133203

 30133246

 JUL2091 (18.7.0.0.190716)

 29774410

 29699112

 29699160

 APR2019 (18.6.0.0.190416)

 29249584

 29249695

 29251992

 JAN2019 (18.5.0.0.190115)

 28790647

 28980087

 28980105

 OCT2018 (18.4.0.0.181016)

 28502229

 28689117

 28689122

 JUL2018 (18.3.0.0.180717)

 27923415

 28317326

 28317346

 APR2018 (18.2.0.0.180417)

 27636900

 27726465

 27726470

 

12.2.0.1

 Release

 DB Update

 DB Revision 1

 DB Revision 2

 GI Update

 GI Revision 1

 GI Revision 2

 JUL2020

 31312468 (12.2.0.1.200714)

 31199988 (APR2020)

 31212219 (JAN2020)

31305382 (12.2.0.1.200714)

 31326445 (APR2020)

 31326459 (JAN2020)

 APR2020

 30886680 (12.2.0.1.200414)

 30799484 (JAN2020)

 30831066 (OCT2019)

30920127 (12.2.0.1.200414)

 30820944 (JAN2020)

 30820785 (OCT2019)

 JAN2020

 30593149 (12.2.0.1.200114)

 30445968 (OCT2020)

 30446254 (JUL2019)

30501932 (12.2.0.1.200114)

 30464069 (OCT2019)

 30463942 (JUL2019)

 OCT2019

 30138470 (12.2.0.1.191015)

 30087824 (JUL2019)

 30087848 (APR2019)

30116802 (12.2.0.1.191015)

 30135070 (JUL2019)

 30134879 (APR2019)

 JUL2019

 29757449 (12.2.0.1.190716)

 29708381 (APR2019)

 29708478 (JAN2019)

29708720 (12.2.0.1.190716)

 29708786 (APR2019)

 29708822 (JAN2019)

 APR2019

 29314339 (12.2.0.1.190416)

 29230950 (JAN2019)

 29230821 (OCT2018)

29301687 (12.2.0.1.190416)

 29231084 (JAN2019)

 29230829 (OCT2018)

 JAN2019

 28822515 (12.2.0.1.190115)

 28822638 (OCT2018)

 28790640 (JUL2018)

28828733 (12.2.0.1.190115)

 28833185 (OCT2018)

 28833258 (JUL2018)

 OCT2018

 28662603 (12.2.0.1.181016)

 28507553 (JUL2018)

 28507749 (APR2018)

 28714316 (12.2.0.1.181016)

 28507693 (JUL2018)

 28507711 (APR2018)

 JUL2018 

 28163133 (12.2.0.1.180717)

 27848049 (APR2018)

 27872031 (JAN2018)

 NA

 28251239 (APR2018)

 28251142 (JAN2018)

 APR2018

 27674384 (12.2.0.1.180417)

 27856791 (JAN2018)

 27427077 (OCT2017)

 27468969 (12.2.0.1.180417)

 27696736 (JAN2018)

 27696758 (OCT2017)

 JAN2018

 27105253 (12.2.0.1.180116) 

 27013510(OCT2017) 

 27013506 (JUL2017) 

 27100009 ((12.2.0.1.180116)

 27224075 (OCT2017)

 27224023 (JUL2017) 

 OCT2017

 26710464 (12.2.0.1.171017)

 26518812 (JUL2017) 

 

 26737266 (12.2.0.1.171017)

 26878187 (JUL2017) 

 

 JUL2017

 26123830 (12.2.0.1.170718)

 

 

 26133434((12.2.0.1.170718)

 

 

12.2.0.1

 Description

 OJVM Update

 OJVM Windows Bundle Patch

 Combo OJVM + DB Update

 Combo OJVM + GI Update

 JUL2020 (12.2.0.1.200714)

 31219919

 31465105

 31326379

 31326390

 APR2020 (12.2.0.1.200414)

 30805580

 31035002

 30783641

 30783652

 JAN2020 (12.2.0.1.200114)

 30502018

 30525838

 30463660

 30463673

 OCT2019 (12.2.0.1.191015)

 30133625

 30268021

 30133374

 30133386

 JUL2019 (12.2.0.1.190716)

 29774415

 29837425

 29699168

 29699173

 APR2019 (12.2.0.1.190416)

 29249637

 29281550

 29252035

 29252072

 JAN2019 (12.2.0.1.190115)

 28790651

 28994068

 28980102

 28980109

 NOV2018 (12.2.0.1.181130)

 NA

 28412314

 NA

 NA

 OCT2018 (12.2.0.1.181016)

 28440725

 28412312

 28689128

 28689130

 JUL2018 (12.2.0.1.180717)

 27923353

 28135129

 28317292

 28317269

 APR2018 (12.2.0.1.180417)

 27475613

 27650410

 27726453

 27726454

 JAN2018 (12.2.0.1.180116)

 27001739

 27162975

 27010695

 27010711

 OCT2017 (12.2.0.1.171017)

 26635944

 26792369

 26636004

 26636246

 AUG2017 (12.2.0.1.170814)

 N/A

 26565082

 26550033

 26550314

 JUL2017 (12.2.0.1.170718)

 25811364

 26182467

 26146314

 26146318

 

12.1.0.2

 Description

 OJVM PSU (Linux/Unix)

 OJVM BP (Windows)

 Combo OJVM + DB PSU

 Combo OJVM + GI PSU

Combo OJVM + DB Proactive BP

Generic JDBC

 JUL2020 (12.1.0.2.200714)

 31219939

 31465095

 31326396

 31326400

 31326402

 Included in OJVM PSU

 APR2020 (12.1.0.2.200414)

 30805558

 31037459

 30783658

 30783882

 30783885

 Included in OJVM PSU

 JAN2020 (12.1.0.2.200114)

 30502041

 30671054

 30463684

 30463691

 30463708

 Included in OJVM PSU

 OCT2019 (12.1.0.2.191015)

 30128197

 30268189

 30133412

 30133443

 30133464

 Included in OJVM PSU

 JUL2019 (12.1.0.2.190716)

 29774383

 29837393

 29699220

 29699244

 29699255

 Included in OJVM PSU

 APR2019 (12.1.0.2.190416)

 29251241

 29447962

 29252146

 29252164

 29252171

 Included in OJVM PSU

 JAN2019 (12.1.0.2.190115)

 28790654

 28994063

 28980115

 28980120

 28980123

 Included in OJVM PSU

 NOV2018 (12.1.0.2.181130)

  NA

 28412301

 NA

 NA

NA

 Included in OJVM PSU

 OCT2018 (12.1.0.2.181016)

 28440711

 28412299

 28689146

 28689148

 28689151

 Included in OJVM PSU

 JUL2018 (12.1.0.2.180717)

 27923320

 28135126

 28317232

 28317214

 28317206

 Included in OJVM PSU

 APR2018 (12.1.0.2.180417)

 27475603

 27650403

 27726471

 27726478

 27726492

 Included in OJVM PSU

 JAN2018 (12.1.0.2.180116)

 27001733

 27162998

 27010839

 27010888

 27010941

 Included in OJVM PSU

 OCT2017 (12.1.0.2.171017)

 26635845

 26792364

 26636270

 26636286

 26636295

 Included in OJVM PSU

 AUG2017 (12.1.0.2.170814)

 N/A

 26182441

 26550023

 26550339

 26550390

 Included in OJVM PSU

 JUL2017 (12.1.0.2.170718)

 26027162

 26182439

 25901056

 26030704

 26030586

 Included in OJVM PSU

 APR2017 (12.1.0.2.170418)

 25437695

 25590993

 25433980

 25434018

 25437795 

 Included in OJVM PSU

 JAN2017 (12.1.0.2.170117)

 24917972

 25112498

 24917069

 24917916

 24917987

 Included in OJVM PSU

 OCT2016 (12.1.0.2.161018)

 24315824

 24591630

 24433133

 24433148

 24436306

 Included in OJVM PSU

 JUL2016 (12.1.0.2.160719)

 23177536

 23515290

 23615289

 23615308

 23615334

 23727148(Included in OJVM PSU)

 APR2016 (12.1.0.2.160419)

 22674709

 22839633

 22738582

 22738641

 22738657

 

 

 

 N/A

 JAN2016 (12.1.0.2.160119)

 22139226

 22311086

 22191659

 22191676

 22378102

 OCT2015

 21555660(12.1.0.2.5)

 21788394(12.1.0.2.4)

 21520444

 21523260

 21744313

 JUL2015

 21068507(12.1.0.2.4)

 21153530(12.1.0.2.3)

 21150768

 21150782

 21150792

 APR2015

 20415564(12.1.0.2.3)

 20391199(12.1.0.2.2)

 20834354

 20834538

 20834553

 JAN2015

 19877336(12.1.0.2.2)

 20225938(12.1.0.2.1)

 20132434

 20132450

 20132462

 OCT2014 (12.1.0.2.1)

 19282028

 

 19791366

 19791375

 19791399

  

12.1.0.1

Description

PSU

GI PSU

Bundle Patch

A

B

Windows 64 bit

Windows 32 bit

JUL2016 (12.1.0.1.160719)

23054354

23273935

23273958

23530410

APR2016 (12.1.0.1.160419)

22291141

22654153

22654166

22839614

JAN2016 (12.1.0.1.160119)

21951844

22191492

22191511

22494866

OCT2015

21352619(12.1.0.1.9)

21551666(12.1.0.1.9)

21551685(12.1.0.1.9)

21744907 (12.1.0.1.21)

JUL2015

20831107(12.1.0.1.8)

20996901(12.1.0.1.8)

20996911(12.1.0.1.8)

21076681 (12.1.0.1.20)

APR2015

20299016(12.1.0.1.7)

20485762(12.1.0.1.7)

19971331(12.1.0.1.7)

20558101 (12.1.0.1.18)

JAN2015

19769486(12.1.0.1.6)

19971324(12.1.0.1.6)

19971331(12.1.0.1.6)

20160748 (12.1.0.1.16)

OCT2014

19121550(12.1.0.1.5)

19392372(12.1.0.1.5)

19392451(12.1.0.1.5)

19542943 (12.1.0.1.14)

JUL2014

18522516(12.1.0.1.4)

18705901(12.1.0.1.4)

18705972(12.1.0.1.4)

19062327 (12.1.0.1.11)

APR2014

18031528(12.1.0.1.3)

18139660(12.1.0.1.3)

18413105(12.1.0.1.3)

18448604 (12.1.0.1.7)

JAN2014

17552800(12.1.0.1.2)

17735306 (12.1.0.1.2)

17977915 (12.1.0.1.3)

OCT2013

17027533(12.1.0.1.1)

17272829 (12.1.0.1.1)

17363796(12.1.0.1.1)

17363795(12.1.0.1.1)

 

11.2.0.4

 Description

 OJVM PSU (Linux/Unix)

 OJVM BP (Windows)

 Combo OJVM + DB PSU

 Combo OJVM + DB SPU

 Combo OJVM + GI PSU

 Generic JDBC

 JUL2020 (11.2.0.4.200714)

 31219953

 31169933

 31326405

 31326415

 31326410

 Included in OJVM PSU

 APR2020 (11.2.0.4.200414)

 30805543

 31169933

 30783889

 30783899

 30783890

 Included in OJVM PSU

 JAN2020 (11.2.0.4.200114)

 30503372

 30671044

 30463718

 30463749

 30463729

 Included in OJVM PSU

 OCT2019 (11.2.0.4.191015)

 30132974

 30268157

 30133482

 30133547

 30133506

 Included in OJVM PSU

 JUL2019 (11.2.0.4.190716)

 29610422

 30012911

 29699294

 N/A

 29699309

 Included in OJVM PSU

 APR2019 (11.2.0.4.190416)

 29251270

 29447971

 29252186

 N/A

 29252208

 Included in OJVM PSU

 JAN2019 (11.2.0.4.190115)

 28790660

 28994059

 28980129

 28980145

 28980134

 Included in OJVM PSU

 OCT2018 (11.2.0.4.181016)

 28440700

 28412269

 28689165

 28689160

 28689170

 Included in OJVM PSU

 JUL2018 (11.2.0.4.180717)

 27923163

 28416098

 28317183

 28317175

 28317141

 Included in OJVM PSU

 APR2018 (11.2.0.4.180417)

 27475598

 27650399

 27726500

 27726497

 27726505

 Included in OJVM PSU

 JAN2018 (11.2.0.4.180116)

 26925532

 27163009

 27011017

 27010991

 27282436

 Included in OJVM PSU

 OCT2017 (11.2.0.4.171017)

 26635834

 26792358

 26636031

 26636315

 26636028

 Included in OJVM PSU

 AUG2017 (11.2.0.4.170814)

 N/A

 26182427

 26568865

 N/A

 26550684

 Included in OJVM PSU

 JUL2017 (11.2.0.4.170718)

 26027154

 26182425

 26031209

 26031190

 26030870

 Included in OJVM PSU

 APR2017 (11.2.0.4.170418)

 25434033

 25590979

 25440428

 25476166

 25440422

 Included in OJVM PSU 

 JAN2017 (11.2.0.4.170117)

 24917954

 25043019

 24918033

 25367810

 24918228

 Included in OJVM PSU

 OCT2016 (11.2.0.4.161018)

 24315821

 24591637

 24436313

 24433791

 24436346

 Included in OJVM PSU

 JUL2016 (11.2.0.4.160719)

 23177551

 23515277

 23615392

 23615381

 23615403

 23727132(Included in OJVM PSU)

 APR2016 (11.2.0.4.160419)

 22674697

 22839614

 22738777

 22738732

 22738793

 

 

Included in OJVM PSU

 JAN2016 (11.2.0.4.160119)

 22139245

 22311053

 22378146

 22378121

 22378167

 OCT2015 (11.2.0.4.5)

 21555791

 21788344

 21744343

 21744335

 21744348

 JUL2015 (11.2.0.4.4)

 21068539

 21153498

 21150851

 21150829

 21150864

 APR2015 (11.2.0.4.3)

 20406239

 20225988

 20834611

 20834597

 20834621

 JAN2015 (11.2.0.4.2)

 19877440

 20225982

 20132580

 20132517

 20132615

 OCT2014 (11.2.0.4.1)

 19282021

 19799291

 19791364

 19791358

 19791420

 19852360 

 

11.2.0.4

 Description

 PSU

 SPU(CPU)

 GI PSU

 Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)

 JUL2020 (11.2.0.4.200714)

 31103343

 31338362

31305209

31169916

 APR2020 (11.2.0.4.200414)

 30670774

 31010960

30805461

31169916

 JAN2020 (11.2.0.4.200114)

 30298532

 30559616

30501155

30502376

 OCT2019 (11.2.0.4.191015)

 29913194

 N/A

30070097

30151661

 JUL2019 (11.2.0.4.190716)

 29497421

 N/A

29698727

29596609

 APR2019 (11.2.0.4.190416)

 29141056

28790634

29255947

29218820

 JAN2019 (11.2.0.4.190115)

 28729262

28790634

28813878

 28761877

 OCT2018 (11.2.0.4.181016)

 28204707

 28364007

 28429134

 28265827

 JUL2018 (11.2.0.4.180717)

 27734982

 27870645

 27967757

 27695940

 APR2018 (11.2.0.4.180417)

 27338049

 26474853

 27475913 

 27381640

 JAN2018 (11.2.0.4.180116)

 26925576

 N/A

 27107360

 27162965

 OCT2017 (11.2.0.4.171017)

 26392168

 26474853

 26635745

 26581376

 AUG2017 (11.2.0.4.170814)

 26609445

 N/A

 26610246

 26194138

 JUL2017 (11.2.0.4.170718)

 25869727

 25879656

 26030799

 26194136

 APR2017 (11.2.0.4.170418)

 24732075

 25369547

 25476126

 25632525

 JAN2017

 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

 OCT2016 (11.2.0.4.161018)

 24006111

 24433711

 24436338

 24591646

 JUL2016 (11.2.0.4.160719)

 23054359

 23177648

 23274134

 23530402

 APR2016 (11.2.0.4.160419)

 22502456

 22502493

 22646198

 22839608

 JAN2016 (11.2.0.4.160119)

 21948347

 21972320

 22191577

 22310544

 OCT2015

 21352635 (11.2.0.4.8)

 21352646

 21523375 (11.2.0.4.8)

 21821802 (11.2.0.4.20)

 JUL2015

 20760982 (11.2.0.4.7)

 20803583

 20996923 (11.2.0.4.7)

 21469106 (11.2.0.4.18)

 APR2015

 20299013 (11.2.0.4.6)

 20299015

 20485808 (11.2.0.4.6)

 20544696 (11.2.0.4.15)

 JAN2015

 19769489 (11.2.0.4.5)

 19854503

 19955028 (11.2.0.4.5)

 20127071 (11.2.0.4.12)

 OCT2014

 19121551 (11.2.0.4.4)

 19271443

 19380115 (11.2.0.4.4)

 19651773 (11.2.0.4.10)

 JUL2014

 18522509 (11.2.0.4.3)

 18681862

 18706472 (11.2.0.4.3)

 18842982 (11.2.0.4.7)

 APR2014

 18031668 (11.2.0.4.2)

 18139690

 18139609 (11.2.0.4.2)

 18296644 (11.2.0.4.4)

 JAN2014

 17478514 (11.2.0.4.1)

 17551709

 N/A

 17987366 (11.2.0.4.1)

 

 

11.2.0.3

Description

PSU

SPU(CPU)

GI PSU

Bundle Patch (Windows 64bit)

Bundle Patch (Windows 32bit)

JUL2015

20760997 (11.2.0.3.15)

20803576

20996944 (11.2.0.3.15)

21104036

21104035

APR2015

20299017 (11.2.0.3.14)

20299010

20485830 (11.2.0.3.14)

20420395

20420394

JAN2015

19769496 (11.2.0.3.13)

19854461

19971343 (11.2.0.3.13)

20233168

20233167

OCT2014

19121548 (11.2.0.3.12)

19271438

19440385 (11.2.0.3.12)

19618575

19618574

JUL2014

18522512 (11.2.0.3.11)

18681866

18706488 (11.2.0.3.11)

18940194

18940193

APR2014

18031683 (11.2.0.3.10)

18139695

18139678 (11.2.0.3.10)

18372244

18372243

JAN2014

17540582 (11.2.0.3.9)

17478415

17735354 (11.2.0.3.9)

18075406

17906981

OCT2013

16902043 (11.2.0.3.8)

17082364

17272731 (11.2.0.3.8)

17363850

17363844

JUL2013

16619892 (11.2.0.3.7)

16742095

16742216 (11.2.0.3.7)

16803775

16803774

APR2013

16056266 (11.2.0.3.6)

16294378

16083653 (11.2.0.3.6)

16345834

16345833

JAN2013

14727310 (11.2.0.3.5)

14841409

14727347 (11.2.0.3.5)

16042648

16042647

OCT2012

14275605 (11.2.0.3.4)

14390252

14275572 (11.2.0.3.4)

14613223

14613222

JUL2012

13923374 (11.2.0.3.3)

14038787

13919095 (11.2.0.3.3)

14223718

14223717

APR2012

13696216 (11.2.0.3.2)

13632717

13696251 (11.2.0.3.2)

13885389

13885388

JAN2012

13343438 (11.2.0.3.1)

13466801

13348650 (11.2.0.3.1)

13413168

13413167

 

11.2.0.2

Description

PSU

SPU(CPU)

GI PSU

Bundle Patch (Windows 64bit)

Bundle Patch (Windows 32bit)

OCT2013

17082367 (11.2.0.2.12)

17082375

17272753 (11.2.0.2.12)

17363838

17363837

JUL2013

16619893 (11.2.0.2.11)

16742100

16742320 (11.2.0.2.11)

16345852

16345851

APR2013

16056267 (11.2.0.2.10)

16294412

16166868 (11.2.0.2.10)

16345846

16345845

JAN2013

14727315 (11.2.0.2.9)

14841437

14841385 (11.2.0.2.9)

16100399

16100398

OCT2012

14275621 (11.2.0.2.8)

14390377

14390437 (11.2.0.2.8)

14672268

14672267

JUL2012

13923804 (11.2.0.2.7)

14038791

14192201 (11.2.0.2.7)

14134043

14134042

APR2012

13696224 (11.2.0.2.6)

13632725

13696242 (11.2.0.2.6)

13697074

13697073

JAN2012

13343424 (11.2.0.2.5)

13343244

13653086 (11.2.0.2.5)

13413155

13413154

OCT2011

12827726 (11.2.0.2.4)

12828071

12827731 (11.2.0.2.4)

13038788

13038787

JUL2011

12419331 (11.2.0.2.3)

12419321

12419353 (11.2.0.2.3)

12714463

12714462

APR2011

11724916 (11.2.0.2.2)

11724984

12311357 (11.2.0.2.2)

11896292

11896290

JAN2011

10248523 (11.2.0.2.1)

N/A

N/A

10432053

10432052

 

11.2.0.1

Description

PSU

CPU

Bundle Patch (Windows 64bit)

Bundle Patch (Windows 32bit)

JUL2011

12419378 (11.2.0.1.6)

12419278

12429529

12429528

APR2011

11724930 (11.2.0.1.5)

11724991

11731176

11883240

JAN2011

10248516 (11.2.0.1.4)

10249532

10432045

10432044

OCT2010

9952216 (11.2.0.1.3)

9952260

10100101

10100100

JUL2010

9654983 (11.2.0.1.2)

9655013

9736865

9736864

APR2010

9352237 (11.2.0.1.1)

9369797

N/A

N/A

 

10.2.0.5

Description

PSU

SPU(CPU)

Bundle Patch (Windows 64bit)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JUL2015

20299014(10.2.0.5.19)

20299021

20420387

20420386

N/A

APR2015

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

JAN2015

19769505(10.2.0.5.18)

19854436

20126868

20126867

N/A

OCT2014

19274523(10.2.0.5.17)

19274521

19618565

19618563

N/A

JUL2014

18522511(10.2.0.5.16)

18681879

18940198

18940196

N/A

APR2014

18031728(10.2.0.5.15)

18139709

18372261

18372259

N/A

JAN2014

17465584(10.2.0.5.14)

17551414

17906974

17906972

N/A

OCT2013

17082365(10.2.0.5.13)

17082371

N/A

17363822

N/A

JUL2013

16619894(10.2.0.5.12)

16742123

16803782

16803780

16803781

APR2013

16056270(10.2.0.5.11)

16270946

16345857

16345855

16345856

JAN2013

14727319(10.2.0.5.10)

14841459

15848062

15848060

15848061

OCT2012

14275629(10.2.0.5.9)

14390396

14553358

14553356

14553357

JUL2012

13923855(10.2.0.5.8)

14038805

14134053

14134051

14134052

APR2012

13632743(10.2.0.5.7)

13632738

13654815

13654814

13870404

JAN2012

13343471(10.2.0.5.6)

13343467

13460968

13460967

N/A

OCT2011

12827745(10.2.0.5.5)

12828105

N/A

12914911

N/A

JUL2011

12419392(10.2.0.5.4)

12419258

12429524

12429523

N/A

APR2011

11724962(10.2.0.5.3)

11725006

12328269

12328268

N/A

JAN2011

10248542(10.2.0.5.2)

10249537

10352673

10352672

N/A

OCT2010

9952230(10.2.0.5.1)

9952270

10099855

10058290

N/A

 

10.2.0.4

Description

PSU

SPU(CPU)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows 64bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JUL2013

16619897 (10.2.0.4.17)

16742253

N/A

N/A

N/A

APR2013

16056269 (10.2.0.4.16)

16270931

N/A

N/A

N/A

JAN2013

14736542 (10.2.0.4.15)

14841471

N/A

N/A

N/A

OCT2012

14275630 (10.2.0.4.14)

14390410

N/A

N/A

N/A

JUL2012

13923851 (10.2.0.4.13)

14038814

N/A

N/A

N/A

APR2012

12879933 (10.2.0.4.12)

12879926

13928775

13928776

N/A

JAN2012

12879929 (10.2.0.4.11)

12879912

13654060

N/A

N/A

OCT2011

12827778 (10.2.0.4.10)

12828112

12914908

12914910

12914909

JUL2011

12419397 (10.2.0.4.9)

12419249

12429519

12429521

12429520

APR2011

11724977 (10.2.0.4.8)

11725015

12328501

12328503

12328502

JAN2011

10248636 (10.2.0.4.7)

10249540

10349197

10349200

10349198

OCT2010

9952234 (10.2.0.4.6)

9952272

10084980

10084982

10084981

JUL2010

9654991 (10.2.0.4.5)

9655017

9777076

9777078

9777077

APR2010

9352164 (10.2.0.4.4)

9352191

9393548

9393550

9393549

JAN2010

9119284 (10.2.0.4.3)

9119226

9169457

9169460

9169458

OCT2009

8833280 (10.2.0.4.2)

8836308

8880857

8880861

8880858

JUL2009

8576156 (10.2.0.4.1)

8534387

8559466

8559467

8541782

APR2009

N/A

8290506

8307237

8307238

8333678

JAN2009

N/A

7592346

7584866

7584867

N/A

OCT2008

N/A

7375644

7386320

7386321

N/A

JUL2008

N/A

7150470

7218676

7218677

N/A

 

10.2.0.3

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

Bundle Patch (Windows 64bit)

JAN2009

7592354

7631956

7631958

7631957

OCT2008

7369190

7353782

7353784

7353785

JUL2008

7150622

7252496

7252497

7252498

APR2008

6864068

6867054

6867055

6867056

JAN2008

6646853

6637237

6637238

6637239

OCT2007

6394981

6430171

6430173

6430174

JUL2007

6079591

6116131

6038242

6116139

APR2007

5901891

5948242

5916262

5948243

JAN2007

5881721

5846376

5846377

5846378

 

10.2.0.2

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows 64bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JAN2009

7592355

N/A

N/A

N/A

OCT2008

7375660

N/A

N/A

N/A

JUL2008

7154083

N/A

N/A

N/A

APR2008

6864071

N/A

N/A

N/A

JAN2008

6646850

N/A

N/A

N/A

OCT2007

6394997

6397028

6397030

6397029

JUL2007

6079588

6013105

6013121

6013118

APR2007

5901881

5912173

5912179

5912176

JAN2007

5689957

5716143

5699839

5699824

OCT2006

5490848

5502226

5500921

5500894

JUL2006

5225799

5251025

5251028

5251026

APR2006

5079037

5140461

5140567

5140508

 

10.2.0.1

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows 64bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

APR2007

5901880

N/A

N/A

N/A

JAN2007

5689937

5695784

5695786

5695785

OCT2006

5490846

5500927

5500954

5500951

JUL2006

5225798

5239698

5239701

5239699

APR2006

5049080

5059238

5059261

5059251

JAN2006

4751931

4751539

4770480

4751549

 

10.1.0.5

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JAN2012

13343482

13413002

13413003

OCT2011

12828135

12914905

12914906

JUL2011

12419228

12429517

12429518

APR2011

11725035

11731119

11731120

JAN2011

N/A

N/A

N/A

OCT2010

9952279

10089559

10089560

JUL2010

9655023

9683651

9683652

APR2010

9352208

9390288

9390289

JAN2010

9119261

9187104

9187105

OCT2009

8836540

8785211

8785212

JUL2009

8534394

8656224

8656226

APR2009

8290534

8300356

8300360

JAN2009

7592360

7486619

7586049

OCT2008

7375686

7367493

7367494

JUL2008

7154097

7047034

7047037

APR2008

6864078

6867107

6867108

JAN2008

6647005

6637274

6637275

OCT2007

6395024

6408393

6408394

JUL2007

6079585

6115804

6115818

APR2007

5901877

5907304

5907305

JAN2007

5689908

5716295

5634747

OCT2006

5490845

5500883

5500885

JUL2006

5225797

5251148

5251140

APR2006

5049074

5057606

5057609

JAN2006

4751932

4882231

4882236

 

10.1.0.4

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

APR2007

5901876

5909871

5909879

JAN2007

5689894

5695771

5695772

OCT2006

5490844

5500878

5500880

JUL2006

5225796

5239736

5239737

APR2006

5049067

5059200

5059227

JAN2006

4751928

4751259

4745040

OCT2005

4567866

4579182

4579188

JUL2005

4392423

4440706

4404600

APR2005

4210374

4287619

4287611

 

10.1.0.3

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JAN2007

5923277

N/A

N/A

OCT2006

5566825

N/A

N/A

JUL2006

5435164

N/A

N/A

APR2006

5158022

N/A

N/A

JAN2006

4751926

4741077

4741084

OCT2005

4567863

4567518

4567523

JUL2005

4392409

4389012

4389014

APR2005

4193286

4269715

4158888

JAN2005

4003062

4074232

3990812

 

10.1.0.2

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

APR2005

4193293

4181849

4213305

JUL2005

4400766

4388944

4388948

JAN2005

4003051

4104364

4083038

 

9.2.0.8

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JUL2010

9655027

9683644

9683645

APR2010

9352224

9390286

N/A

JAN2010

9119275

9187106

N/A

OCT2009

8836758

8785185

8785186

JUL2009

8534403

8427417

8427418

APR2009

8290549

8300340

8300346

JAN2009

7592365

7703210

7703212

OCT2008

7375695

7394394

7394402

JUL2008

7154111

7047026

7047029

APR2008

6864082

6867138

6867139

JAN2008

6646842

6637265

6637266

OCT2007

6395038

6417013

6417014

JUL2007

6079582

6130293

6130295

APR2007

5901875

5916268

5916275

JAN2007

N/A

N/A

N/A

OCT2006

5490859

5652380

5639519

 

9.2.0.7

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JUL2007

6079579

6146759

6146748

APR2007

5901872

5907274

5907275

JAN2007

5689875

5654905

5654909

OCT2006

5490841

5500873

5500874

JUL2006

5225794

5250980

5250981

APR2006

5049060

5064365

5064364

JAN2006

4751923

4751528

4741074

OCT2005

4567854

4579590

4579599

JUL2005

4547566

N/A

N/A

 

9.2.0.6

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

OCT2006

5490840

5500865

5500871

JUL2006

5225793

5239794

5239793

APR2006

5049051

5059614

5059615

JAN2006

4751921

4751261

4751262

OCT2005

4567846

4579093

4579097

JUL2005

4392392

4445852

4401917

APR2005

4193295

4269928

4213298

 

9.2.0.5

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

OCT2006

5689708

N/A

N/A

JUL2006

5435138

N/A

N/A

APR2006

5219762

N/A

N/A

OCT2005

4560421

N/A

N/A

JUL2005

4392256

4387563

4391819

APR2005

4193299

4195791

4214192

JAN2005

4003006

4104374

3990809

 

9.2.0.4

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

Bundle Patch (Windows Itanium)

JAN2005

4002994

4104369

4083202

 

8.1.7.4

Description

CPU (Unix/Linux)

Bundle Patch (Windows 32bit)

JAN2007

5689799

5686514

OCT2006

5490835

5496067

JUL2006

5225788

5236412

APR2006

5045247

5057601

JAN2006

4751906

4751570

OCT2005

4560405

4554818

JUL2005

4392446

4437058

APR2005

4193312

4180163

JAN2005

4002909

3921893

 参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (文档 ID 2118136.2)