Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202101

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202101

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

由于11.2.0.4和12.1.0.1及其以下版本已经停止patch更新(过了oracle服务周期),这里提供12.1.0.2及其以后版本的patch信息

19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299
19.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2021 32072711 (19.9.1.0.0) 32066676 (19.8.2.0.0) 32127230 (19.9.1.0.0) 32127175 (19.8.2.0.0)
 OCT2020 31666885 (19.8.1.0.0) 31667176 (19.7.2.0.0) 31719890 (19.8.1.0.0) 31719845 (19.7.2.0.0)
 JUL2020 31204483 (19.7.1.0.0) 31212138 (19.6.2.0.0) 31326441 (19.7.1.0.0) 31326451 (19.6.2.0.0)
 APR2020 30797938 (19.6.1.0.0) 30830913 (19.5.2.0.0) 30923276 (19.6.1.0.0) 30923448 (19.5.2.0.0)
 JAN2020 30446054 (19.5.1.0.0) 30446228 (19.4.2.0.0) 30464035 (19.5.1.0.0) 30463911 (19.4.2.0.0)
 OCT2019 30080447 (19.4.1.0.0) 30087906 (19.3.2.0.0) 30134717 (19.4.1.0.0) 30135696 (19.3.2.0.0)
18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JAN2021 (18.13.0.0.210119)  32119939  32126855  32126862
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470
18.0.0.0
 Release  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2021 32072459 (18.12.1.0.0) 32066686 (18.11.2.0.0) 32127237 (18.12.1.0.0) 32127180 (18.11.2.0.0)
 OCT2020 31666917 (18.11.1.0.0) 31667173 (18.10.2.0.0) 31719758 (18.11.1.0.0) 31719777 (18.10.2.0.0)
 JUL2020 31211410 (18.10.1.0.0) 31212186 (18.9.2.0.0) 31326437 (18.10.1.0.0) 31326455 (18.9.2.0.0)
 APR2020 30798089 (18.9.1.0.0) 30830887 (18.8.2.0.0) 30923313 (18.9.1.0.0) 30923359 (18.8.2.0.0)
 JAN2020 30445895 (18.8.1.0.0) 30446239(18.7.2.0.0) 30463999 (18.8.1.0.0) 30463931 (18.7.2.0.0)
 OCT2019 30080518 (18.7.1.0.0) 30087881(18.6.2.0.0) 30135098 (18.7.1.0.0) 30134851 (18.6.2.0.0)
 JUL2019 29708235 (18.6.1.0.0) 29708437(18.5.2.0.0) 29708736 (18.6.1.0.0) 29708805 (18.5.2.0.0)
 APR2019 29230887 (18.5.1.0.0) 29230809(18.4.2.0.0) 29231062 (18.5.1.0.0) 29230841 (18.4.2.0.0)
 JAN2019 28822587 (18.4.1.0.0) 28790643(18.3.2.0.0) 28833172 (18.4.1.0.0) 28833251 (18.3.1.0.0)
 OCT2018 28507480 (18.3.1.0.0) 28601267(18.2.2.0.0) 28660077 (18.3.1.0.0) 28702032 (18.2.2.0.0)
 JUL2018 28346593 (18.2.1.0.0) 28276290 (18.2.1.0.0)
12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32119931  32142294  32126871  32226491
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31668898  31740064  31720473  31720486
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31219919  31465105  31326379  31326390
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30805580  31035002  30783641  30783652
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30502018  30525838  30463660  30463673
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30133625  30268021  30133374  30133386
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29774415  29837425  29699168  29699173
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29249637  29281550  29252035  29252072
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28790651  28994068  28980102  28980109
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  28412314  NA  NA
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28440725  28412312  28689128  28689130
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  27923353  28135129  28317292  28317269
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27475613  27650410  27726453  27726454
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27001739  27162975  27010695  27010711
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26635944  26792369  26636004  26636246
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  N/A  26565082  26550033  26550314
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  25811364  26182467  26146314  26146318
12.2.0.1
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32228578 32226491  31987852
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31741641 31750094  31654782
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31312468 31305382  31210848
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30886680 30920127  30861472
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30593149 30501932  30446296
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30138470 30116802  30150416
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29757449  29708720  29832062
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29314339  29301687  29394003
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28822515  28828733  28810696
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  NA  28810550 (64bit)
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28662603  28714316  28574555
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  28163133  NA  27937914
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27674384  27468969  27426753
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27105253  27100009  27162931
 NOV2017 (12.2.0.1.171121)  NA  27010638  NA
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26710464  26737266  26758841
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  26609817  26610291  26204214
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  26123830  26133434  26204212
12.1.0.2
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + GI PSU Combo OJVM + DB Proactive BP Generic JDBC
 JAN2021 (12.1.0.2.210119)  32119956  32142066  32126886  32126899  32126908  Included in OJVM PSU
 OCT2020 (12.1.0.2.201020)  31668915  31740134  31720729  31720761  31720769  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (12.1.0.2.200714)  31219939  31465095  31326396  31326400  31326402  Included in OJVM PSU
 APR2020 (12.1.0.2.200414)  30805558  31037459  30783658  30783882  30783885  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (12.1.0.2.200114)  30502041  30671054  30463684  30463691  30463708  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (12.1.0.2.191015)  30128197  30268189  30133412  30133443  30133464  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (12.1.0.2.190716)  29774383  29837393  29699220  29699244  29699255  Included in OJVM PSU
 APR2019 (12.1.0.2.190416)  29251241  29447962  29252146  29252164  29252171  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (12.1.0.2.190115)  28790654  28994063  28980115  28980120  28980123  Included in OJVM PSU
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)   NA  28412301  NA  NA NA  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28440711  28412299  28689146  28689148  28689151  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27923320  28135126  28317232  28317214  28317206  Included in OJVM PSU
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27475603  27650403  27726471  27726478  27726492  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  27001733  27162998  27010839  27010888  27010941  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26635845  26792364  26636270  26636286  26636295  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (12.1.0.2.170814)  N/A  26182441  26550023  26550339  26550390  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  26027162  26182439  25901056  26030704  26030586  Included in OJVM PSU
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25437695  25590993  25433980  25434018  25437795  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24917972  25112498  24917069  24917916  24917987  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24315824  24591630  24433133  24433148  24436306  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23177536  23515290  23615289  23615308  23615334  23727148 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22674709  22839633  22738582  22738641  22738657  N/A
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  22139226  22311086  22191659  22191676  22378102
 OCT2015  21555660 (12.1.0.2.5)  21788394 (12.1.0.2.4)  21520444  21523260  21744313
 JUL2015  21068507 (12.1.0.2.4)  21153530 (12.1.0.2.3)  21150768  21150782  21150792
 APR2015  20415564 (12.1.0.2.3)  20391199 (12.1.0.2.2)  20834354  20834538  20834553
 JAN2015  19877336 (12.1.0.2.2)  20225938 (12.1.0.2.1)  20132434  20132450  20132462
 OCT2014 (12.1.0.2.1)  19282028  19791366  19791375  19791399
12.1.0.2
 Description  PSU  GI PSU  Proactive Bundle Patch  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 JAN2021 (12.1.0.2.210119) 31985579 32131261 32131231 32000405
 OCT2020 (12.1.0.2.201020) 31550110 31718737 31718813 31658987
 JUL2020 (12.1.0.2.200714) 31113348 31305174 31307682 31211574
 APR2020 (12.1.0.2.200414) 30700212 30805421 30805478 30861721
 JAN2020 (12.1.0.2.200114) 30340202 30464119 30464171 30455401
 OCT2019 (12.1.0.2.191015) 29918340 30070257 30070242 30049606
 JUL2019 (12.1.0.2.190716) 29494060 29698592 29698629 29831650
 APR2019 (12.1.0.2.190416) 29141015 29176115 29176139 29413116
 JAN2019 (12.1.0.2.190115) 28729169 28813884 28833531 28810679
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)  NA  NA  NA 28810544 (64bit)
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28259833  28349311  28349951  28563501
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27547329  27967747  27968010  27937907
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27338041  27468957  27486326  27440294
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  26925311  27010872  27010930  27162953
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26713565  26635815  26635880  26720785
 AUG2017(12.1.0.2.170814)  26609783  26610308  26610322  26161726
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  25755742  25901062  26022196  26161724
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25171037  25434003  25433352  25632533
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24732082  24917825  24968615  25115951
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24006101  24412235  24448103  24591642
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23054246  23273629  23273686  23530387
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22291127  22646084  22899531  22809813
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  21948354  22191349  22243551  22310559
 OCT2015  21359755 (12.1.0.2.5)  21523234 (12.1.0.2.5)  21744410 (12.1.0.2.13)  21821214 (12.1.0.2.10)
 JUL2015  20831110 (12.1.0.2.4)  20996835 (12.1.0.2.4)  21188742 (12.1.0.2.10)  21126814 (12.1.0.2.7)
 APR2015  20299023 (12.1.0.2.3)  20485724 (12.1.0.2.3)  20698050 (12.1.0.2.7)  20684004 (12.1.0.2.4)
 JAN2015  19769480 (12.1.0.2.2)  19954978 (12.1.0.2.2)  20141343 (12.1.0.2.4)  19720843 (12.1.0.2.1)
 OCT2014  19303936 (12.1.0.2.1)  19392646 (12.1.0.2.1)  19404326 (12.1.0.2.1)  N/A

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)

ORA-600 3020错误引起ORA-600 2663

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:ORA-600 3020错误引起ORA-600 2663

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

数据库recover异常ORA-600 3020

SQL> recover database using backup controlfile until cancel;
ORA-00279: change 5693717234723 generated at 01/19/2021 10:44:52 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion : +RECOVER/arch/1_294845_938895110.dbf
ORA-00280: change 5693717234723 for thread 1 is in sequence #294845


Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
+BACKUP/xifenfei/onlinelog/group_5.258.973180257
ORA-00279: change 5693717234723 generated at 01/15/2021 11:41:15 needed for
thread 2
ORA-00289: suggestion : +RECOVER/arch/2_336576_938895110.dbf
ORA-00280: change 5693717234723 for thread 2 is in sequence #336576


Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
+DATA1/xifenfei/onlinelog/group_8.298.962885887
ORA-00600: internal error code, arguments: [3020], [128], [248606],
[537119518], [], [], [], [], [], [], [], []
ORA-10567: Redo is inconsistent with data block (file# 128, block# 248606, file
offset is 2036580352 bytes)
ORA-10564: tablespace UNDOTBS1
ORA-01110: data file 128: '+DATA1/xifenfei/datafile/undotbs1_02.dbf'
ORA-10560: block type 'KTU UNDO BLOCK'


ORA-01112: media recovery not started

这个错误比较简单,一般是允许坏块继续恢复

SQL> recover database using backup controlfile allow 1 corruption;
ORA-00279: change 5693717234839 generated at 01/19/2021 10:44:52 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion : +RECOVER/arch/1_294845_938895110.dbf
ORA-00280: change 5693717234839 for thread 1 is in sequence #294845


Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
+BACKUP/xifenfei/onlinelog/group_5.258.973180257
ORA-00279: change 5693717234839 generated at 01/15/2021 11:41:15 needed for
thread 2
ORA-00289: suggestion : +RECOVER/arch/2_336576_938895110.dbf
ORA-00280: change 5693717234839 for thread 2 is in sequence #336576


Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
+DATA1/xifenfei/onlinelog/group_8.298.962885887
ORA-00279: change 5693717637654 generated at 01/19/2021 10:47:25 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion : +RECOVER/arch/1_294846_938895110.dbf
ORA-00280: change 5693717637654 for thread 1 is in sequence #294846
ORA-00278: log file '+BACKUP/xifenfei/onlinelog/group_5.258.973180257' no longer
needed for this recovery


Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
+RECOVER/xifenfei/onlinelog/group_3.258.973180321
ORA-00279: change 5693717705759 generated at 01/19/2021 10:48:07 needed for
thread 1
ORA-00289: suggestion : +RECOVER/arch/1_294847_938895110.dbf
ORA-00280: change 5693717705759 for thread 1 is in sequence #294847
ORA-00278: log file '+RECOVER/xifenfei/onlinelog/group_3.258.973180321' no
longer needed for this recovery


Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
+BACKUP/xifenfei/onlinelog/group_7.265.973181365
Log applied.
Media recovery complete.

后续重建ctl,尝试recover库,报ORA-10877错误

SQL> startup mount pfile='/tmp/pfile'
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1.0088E+10 bytes
Fixed Size		  2261928 bytes
Variable Size		 2181041240 bytes
Database Buffers	 7851737088 bytes
Redo Buffers		  53149696 bytes
Database mounted.
SQL> recover database;
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave


--对应的alert日志
Wed Jan 20 13:34:04 2021
ALTER DATABASE RECOVER database 
Media Recovery Start
 started logmerger process
Parallel Media Recovery started with 64 slaves
Wed Jan 20 13:34:06 2021
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/xifenfei/xifenfei1/trace/xifenfei1_pr00_50593.trc:
ORA-00313: open failed for members of log group 7 of thread 1
Media Recovery failed with error 313
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/xifenfei/xifenfei1/trace/xifenfei1_pr00_50593.trc:
ORA-00283: recovery session canceled due to errors
ORA-00313: open failed for members of log group 7 of thread 1
ORA-10877 signalled during: ALTER DATABASE RECOVER database ...

resetlogs失败open数据库失败,ORA-600 2663

Wed Jan 20 13:42:34 2021
Setting recovery target incarnation to 2
Initializing SCN for created control file
Database SCN compatibility initialized to 3
Warning - High Database SCN: Current SCN value is 5693718057561, threshold SCN value is 0
If you have not previously reported this warning on this database, please notify Oracle Support so that additional diagnosis can be performed.
Wed Jan 20 13:42:35 2021
Assigning activation ID 3801294256 (0xe29325b0)
Thread 1 opened at log sequence 1
 Current log# 1 seq# 1 mem# 0: +RECOVER/xifenfei/onlinelog/group_1.260.973179783
 Current log# 1 seq# 1 mem# 1: +BACKUP/xifenfei/onlinelog/group_1.260.973179787
Successful open of redo thread 1
MTTR advisory is disabled because FAST_START_MTTR_TARGET is not set
Wed Jan 20 13:42:35 2021
SMON: enabling cache recovery
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/xifenfei/xifenfei1/trace/xifenfei1_ora_52800.trc (incident=189187):
ORA-00600: internal error code, arguments: [2663], [1325], [2886390384], [1325], [2886403118], [], [], [], [], [], [], []
Incident details in: /u01/app/oracle/diag/rdbms/xifenfei/xifenfei1/incident/incdir_189187/xifenfei1_ora_52800_i189187.trc
Wed Jan 20 13:42:38 2021
Use ADRCI or Support Workbench to package the incident.
See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details.
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/xifenfei/xifenfei1/trace/xifenfei1_ora_52800.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [2663], [1325], [2886390384], [1325], [2886403118], [], [], [], [], [], [], []
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/xifenfei/xifenfei1/trace/xifenfei1_ora_52800.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [2663], [1325], [2886390384], [1325], [2886403118], [], [], [], [], [], [], []
Error 600 happened during db open, shutting down database
USER (ospid: 52800): terminating the instance due to error 600

这个错误比较明显,由于scn的异常导致,通过调整scn,数据库正常open成功,然后使用hcheck检查数据库字典一致(运气不错),没有太大问题,后续建议客户进行逻辑迁移
20210121234330


对恢复案例:因对工作调整不满,链家一员工删除公司 9 TB数据:被判7年事件有感

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:对恢复案例:因对工作调整不满,链家一员工删除公司 9 TB数据:被判7年事件有感

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

从业生涯中恢复过各种删库的场景(有恶意,有无意),有rm数据库,rm数据文件,drop 数据库,dd asm磁盘头,drop table,truncate table,delete table等等.
两年前的一次给链家恢复EBS数据库案例,数据库服务器被人恶意rm 删除了/u01,/u02,rman备份目录等文件(还有ebs服务器相关程序也被删除,由另外一家公司对其进行处理),导致oracle集群异常,无可用备份恢复,通过对asm磁盘组直接恢复,实现数据0丢失.最近有了法院的终审判决:
北京市海淀区人民法院认为,被告人韩冰违反国家规定,对计算机信息系统中存储的数据和应用程序进行删除,造成计算机信息系统不能正常运行,后果特别严重,其行为已构成破坏计算机信息系统罪,依法应予惩处.海淀法院判决:被告人韩冰犯破坏计算机信息系统罪,判处有期徒刑七年。
由衷的感慨一个40岁的老dba,为了一时的赌气冲动的做出了错误的事情,需要使用自己的7年青春去弥补,实在不值得.
1000


具体的关于判决的描述,参考:因对工作调整不满,链家一员工删除公司 9 TB数据:被判7年
我们做dba的,把握了企业的数据命脉,是很多企业最核心的资产,切莫因为一些工作/生活中的赌气去破坏数据库,引起系统无法正常使用,甚至导致数据丢失,给企业带来损失的同时,也让自己失去自由.
对于我们维护的数据库:切莫冲动!!!切莫冲动!!!切莫冲动!!!

ORA-27303: failure occurred at: skgpwinit6

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:ORA-27303: failure occurred at: skgpwinit6

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

在客户联系我们,数据库在运行过程中突然报ORA-27140 ORA-27300 ORA-27301 ORA-27302 ORA-27303: failure occurred at: skgpwinit6错误
20201231173708


通过Startup Instance Failed with ORA-27140 ORA-27300 ORA-27301 ORA-27302 and ORA-27303on skgpwinit6 (Doc ID 1274030.1)分析,确认可能是由于$ORACLE_HOME/bin/oracle文件权限异常导致,通过分析确认是有系统被chmod修改了权限导致数据库异常.把oracle全下修改为chmod 6751 oracle后,数据库启动正常

ORA-600 kffmLoad_1 kffmVerify_4

联系:手机/微信(+86 13429648788) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:ORA-600 kffmLoad_1 kffmVerify_4

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

有朋友asm运行一段时间asm实例会报错导致数据库实例异常

Wed Dec 23 08:31:55 2020
Errors in file /u01/app/oracle/admin/+ASM/bdump/+asm1_asmb_6729.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [kffmLoad_1], [4365], [1], [], [], [], [], []
Wed Dec 23 08:31:55 2020
Errors in file /u01/app/oracle/admin/+ASM/bdump/+asm1_asmb_6729.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [kffmLoad_1], [4365], [1], [], [], [], [], []

Errors in file /u01/app/oracle/admin/+ASM/bdump/+asm1_asmb_29743.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [kffmLoad_1], [670], [1], [], [], [], [], []
Wed Dec 23 09:10:22 2020
Errors in file /u01/app/oracle/admin/+ASM/bdump/+asm1_asmb_29743.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [kffmLoad_1], [670], [1], [], [], [], [], []
Wed Dec 23 09:10:22 2020

Wed Dec 23 10:18:33 2020
Errors in file /u01/app/oracle/admin/+ASM/udump/+asm1_ora_25890.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [kffmVerify_4], [0], [0], [887], [1005986561], [1352], [1], [0]

对应的trace文件

Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/10.2.0/db
System name:	Linux
Node name:	shb01
Release:	2.6.18-348.el5
Version:	#1 SMP Wed Nov 28 21:22:00 EST 2012
Machine:	x86_64
Instance name: +ASM1
Redo thread mounted by this instance: 0 <none>
Oracle process number: 29
Unix process pid: 26337, image: oracle@xff01 (TNS V1-V3)

*** ACTION NAME:() 2020-12-22 19:03:41.272
*** MODULE NAME:(sp_ocap@xff01 (TNS V1-V3)) 2020-12-22 19:03:41.272
*** SERVICE NAME:() 2020-12-22 19:03:41.272
*** SESSION ID:(143.1) 2020-12-22 19:03:41.272
*** 2020-12-22 19:03:41.272
ksedmp: internal or fatal error
ORA-00600: internal error code, arguments: [kffmVerify_4], [0], [0], [1657], [1005987045], [152], [1], [0]
Current SQL statement for this session:
DECLARE 
fileType varchar2(16); 
fileName varchar2(1024); 
blkSz number; 
fileSz number; 
hdl number; 
plksz number;
BEGIN
fileName := '+DATA4/xifenfei/onlinelog/group_6.1657.1005987045'; 
BEGIN
dbms_diskgroup.getfileattr(fileName,fileType,fileSz, blkSz); 
dbms_diskgroup.open(fileName,'r',fileType,blkSz,hdl,plkSz,fileSz); 
EXCEPTION
WHEN OTHERS then
 :rc := SQLCODE;
 :err_msg := SQLERRM;
 return;
END;
:handle := hdl; 
:bsz := blkSz; 
:bcnt := fileSz; 
:rc := 0;
END;
----- PL/SQL Call Stack -----
 object   line object
 handle  number name
0x15ce59360    96 package body SYS.X$DBMS_DISKGROUP
0x15cd88568    12 anonymous block
----- Call Stack Trace -----
calling       call   entry        argument values in hex   
location       type   point        (? means dubious value)   
-------------------- -------- -------------------- ----------------------------
ksedst()+31     call   ksedst1()      000000000 ? 000000001 ?
                          7FFFBDFC3450 ? 7FFFBDFC34B0 ?
                          7FFFBDFC33F0 ? 000000000 ?
ksedmp()+610     call   ksedst()       000000000 ? 000000001 ?
                          7FFFBDFC3450 ? 7FFFBDFC34B0 ?
                          7FFFBDFC33F0 ? 000000000 ?
ksfdmp()+21     call   ksedmp()       000000003 ? 000000001 ?
                          7FFFBDFC3450 ? 7FFFBDFC34B0 ?
                          7FFFBDFC33F0 ? 000000000 ?
kgerinv()+161    call   ksfdmp()       000000003 ? 000000001 ?
                          7FFFBDFC3450 ? 7FFFBDFC34B0 ?
                          7FFFBDFC33F0 ? 000000000 ?
kgeasnmierr()+163  call   kgerinv()      0068996E0 ? 009AA2670 ?
                          7FFFBDFC34B0 ? 7FFFBDFC33F0 ?
                          000000000 ? 000000000 ?
kffmVerify()+379   call   kgeasnmierr()    0068996E0 ? 009AA2670 ?
                          7FFFBDFC34B0 ? 7FFFBDFC33F0 ?
                          000000000 ? 000000000 ?
kfioIdentify()+1276 call   kffmVerify()     000000000 ? 00000000D ?
                          000000001 ?
                          927B814400000004 ?
                          3BF624E500000679 ?
                          000000000 ?
ksfd_osmopn()+1138  call   kfioIdentify()    7FFFBDFC4820 ? 15DB873F4 ?
                          15DB87556 ? 000000200 ?
                          7FFF00000003 ? 15DB873C8 ?
ksfdopn()+1014    call   ksfd_osmopn()    7FFFBDFC4820 ? 00000002D ?
                          000000200 ? 000000003 ?
                          2B3800020000 ? 15F3031F0 ?
kfpkgDGOpenFile()+2 call   ksfdopn()      7FFFBDFC4820 ? 00000002D ?
301                        000000200 ? 000000003 ?
                          000020000 ? 15F3031F0 ?
pevm_icd_call_commo call   kfpkgDGOpenFile()  2B383F459FA8 ? 00000002D ?
n()+1003                      2B383F439070 ? 000000003 ?
                          000020000 ? 15F3031F0 ?
pfrinstr_ICAL()+228 call   pevm_icd_call_commo 7FFFBDFC5700 ? 000000000 ?
               n()         000000001 ? 000000001 ?
                          000000007 ? 7FFF00000000 ?
pfrrun_no_tool()+65 call   pfrinstr_ICAL()   2B383F459FA8 ? 005DBD8AA ?
                          2B383F45A010 ? 000000001 ?
                          000000007 ? 7FFF00000000 ?
pfrrun()+906     call   pfrrun_no_tool()   2B383F459FA8 ? 005DBD8AA ?
                          2B383F45A010 ? 000000001 ?
                          000000007 ? 7FFF00000000 ?
plsql_run()+841   call   pfrrun()       2B383F459FA8 ? 000000000 ?
                          2B383F45A010 ? 7FFFBDFC5700 ?
                          000000007 ? 15CD77BD6 ?
peicnt()+298     call   plsql_run()     2B383F459FA8 ? 000000001 ?
                          000000000 ? 7FFFBDFC5700 ?
                          000000007 ? 900000000 ?
kkxexe()+503     call   peicnt()       7FFFBDFC5700 ? 2B383F459FA8 ?
                          2B383F438830 ? 7FFFBDFC5700 ?
                          2B383F4367D8 ? 900000000 ?
opiexe()+4691    call   kkxexe()       2B383F4561D8 ? 2B383F459FA8 ?
                          2B383F438830 ? 15C160BD8 ?
                          0040D677F ? 900000000 ?
kpoal8()+2273    call   opiexe()       000000049 ? 000000003 ?
                          7FFFBDFC6950 ? 000000001 ?
                          0040D677F ? 900000000 ?
opiodr()+984     call   kpoal8()       00000005E ? 000000017 ?
                          7FFFBDFC9830 ? 000000001 ?
                          000000001 ? 900000000 ?
ttcpip()+1012    call   opiodr()       00000005E ? 000000017 ?
                          7FFFBDFC9830 ? 000000000 ?
                          0059C35D0 ? 900000000 ?
opitsk()+1322    call   ttcpip()       0068A13B0 ? 7FFFBDFC75A0 ?
                          7FFFBDFC9830 ? 000000000 ?
                          7FFFBDFC9328 ? 7FFFBDFC9998 ?
opiino()+1026    call   opitsk()       000000003 ? 000000000 ?
                          7FFFBDFC9830 ? 000000001 ?
                          000000000 ? 4E6111C00000001 ?
opiodr()+984     call   opiino()       00000003C ? 000000004 ?
                          7FFFBDFCA9F8 ? 000000001 ?
                          000000000 ? 4E6111C00000001 ?
opidrv()+547     call   opiodr()       00000003C ? 000000004 ?
                          7FFFBDFCA9F8 ? 000000000 ?
                          0059C3080 ? 4E6111C00000001 ?
sou2o()+114     call   opidrv()       00000003C ? 000000004 ?
                          7FFFBDFCA9F8 ? 000000000 ?
                          0059C3080 ? 4E6111C00000001 ?
opimai_real()+163  call   sou2o()       7FFFBDFCA9D0 ? 00000003C ?
                          000000004 ? 7FFFBDFCA9F8 ?
                          0059C3080 ? 4E6111C00000001 ?
main()+116      call   opimai_real()    000000002 ? 7FFFBDFCAA60 ?
                          000000004 ? 7FFFBDFCA9F8 ?
                          0059C3080 ? 4E6111C00000001 ?
__libc_start_main() call   main()        000000002 ? 7FFFBDFCAA60 ?
+244                        000000004 ? 7FFFBDFCA9F8 ?
                          0059C3080 ? 4E6111C00000001 ?
_start()+41     call   __libc_start_main() 0007230B8 ? 000000002 ?
                          7FFFBDFCABB8 ? 000000000 ?
                          0059C3080 ? 000000002 ?
 
--------------------- Binary Stack Dump ---------------------

结合mos信息ORA-600[KFFMVERIFY_4] OR ORA-600 [kffmLoad_1], [131635] REPORTED ON THE ASMINSTANCE (Doc ID 794103.1)的描述,由于多个进程/现场使用dbms_diskgroup访问不同磁盘组之时可能触发
BUG:6377738 – ASMB ORA-00600 [KFFMVERIFY_4]
BUG:8328467 – ASM CRASHED WITH ORA-600[KFFMVERIFY_4] OR [KFFMVERIFY_4] AND [KFFMLOAD_1]
从而导致asm实例crash,引起数据库异常.结合客户这边的情况,确认他们是使用了多个SharePlex程序同步数据,而且redo放在多个磁盘组中,从而出现该问题.临时解决方案为把所有的redo和归档放一个磁盘组,这样多个SharePlex进程调用dbms_diskgroup访问redo/arch不会触发该bug.